สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) เกี่ยวกับการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2/2563

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) เกี่ยวกับการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. โดยมีนายวรากรณ์ สามโกเศศ เป็นประธาน เพื่อพิจารณากรอบและแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

         1. การประเมินส่วนราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base) น้ำหนักร้อยละ 70 จำนวน 3-5 ตัวชี้วัด และองค์ประกอบที่ 2 การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) น้ำหนักร้อยละ 30 จำนวน 1 ตัวชี้วัด เพื่อประเมินผลการดำเนินงานควบคู่ไปกับการประเมินศักยภาพในการดำเนินงานที่แสดงถึงความสามารถในการบริหารจัดการภายในองค์กรและประสิทธิภาพของหน่วยงานในการขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน ซึ่งการจำแนกองค์ประกอบการประเมินเป็น 2 องค์ประกอบดังกล่าว เป็นองค์ประกอบการประเมินที่ดำเนินการอยู่แล้ว จึงไม่เป็นการสร้างภาระให้กับส่วนราชการแต่อย่างใด

         2. รอบการประเมินและเกณฑ์การประเมินรวมทั้ง กลไกการประเมินจะยังคงกำหนดเช่นเดียวกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยประเมินปีละ 1 ครั้ง (วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายนของทุกปี) และแบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับคุณภาพ ระดับมาตรฐาน และระดับต้องปรับปรุง โดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมทุกองค์ประกอบ

         นอกจากนี้ อ.ก.พ.ร.ฯ ได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่สำคัญ เกี่ยวกับการประเมินส่วนราชการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ว่าเป็นโอกาสที่ดีในการปรับปรุงระบบราชการให้มีความยืดหยุ่น พร้อมรองรับกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างยั่งยืน


กลุ่มงานการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ