สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ครั้งที่ 3/2563

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ครั้งที่ 3/2563 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการ ก.พ.ร. และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

         โดยได้มีการพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่

         - ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ....

         - การปรับแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

         - การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

         รวมทั้ง หารือการขับเคลื่อนการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ของภาครัฐ


กลุ่มงานการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ