อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการทบทวนบทบาทภารกิจและปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการ

แชร์หน้านี้

นายทศพร  ศิริสัมพันธ์ ประธานอนุกรรมการ
เลขาธิการ ก.พ.ร. รองประธานอนุกรรมการ
ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
นายชัยณรงค์  อินทรมีทรัพย์ อนุกรรมการ
นายชาติชาย  ณ เชียงใหม่ อนุกรรมการ
นายธงทอง  จันทรางศุ อนุกรรมการ
นางสาวนิธินาถ  สินธุเดชะ อนุกรรมการ
นายปรัชญา  เวสารัชช์ อนุกรรมการ
นายพสุ  เดชะรินทร์ อนุกรรมการ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


อำนาจหน้าที่


    1.  ศึกษาและให้ข้อเสนอแนะในการทบทวนบทบาทภารกิจ การจัดและพัฒนาโครงสร้าง และวิธีปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกลุ่มกระทรวง ทบวง กรม

    2.  พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับภารกิจของส่วนราชการที่สมควรถ่ายโอนให้ภาคส่วนอื่นรับไปดำเนินการ รวมทั้งให้คำปรึกษาและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจของส่วนราชการ

    3.  ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้มีการบริหารงานตามแนวทาง มาตรการ และวิธีการที่กำหนด รวมทั้งมีการบริหารงานเป็นไปตามมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕

    4.  เชิญผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือผู้แทนภาคส่วนอื่น มาชี้แจงข้อเท็จจริง ตลอดจนให้ความเห็นหรือข้อมูลที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน หรือจัดส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา

    5.  แต่งตั้งคณะทำงาน หรือมอบหมายบุคคลอื่นใด ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ ที่ได้รับมอบหมายตามความจำเป็นและเหมาะสม

    6.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมอบหมาย