กระทรวงคมนาคมขับเคลื่อนการยกระดับ e-Service และพร้อมก้าวสู่ Open Government

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม คณะทำงานขับเคลื่อนและขยายผลการให้บริการหรือการทำงานบนระบบออนไลน์ (e-Service) กลุ่ม 5 นำทีมโดยนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. นางขนิษฐา งามวงศ์สถิต ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ ผู้แทนสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยมี นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในการประชุม

         โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัลในเรื่อง การให้บริการประชาชน
ผ่านระบบ e-Service และการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ซึ่งมีสาระสำคัญการพัฒนาของกระทรวงฯ 3 กลุ่ม ดังนี้

         1. งานบริการที่สามารถผลักดันไปสู่ Agenda คือ “การพัฒนาการบริการรับชำระภาษีรถยนต์ออนไลน์ มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการออนไลน์)” โดยกรมการขนส่งทางบกเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการชำระภาษีรถยนต์ออนไลน์

         2. งานบริการที่ยกระดับ e-Service ดังนี้

             2.1 การยกระดับการพัฒนา e-Services สู่ระดับ e-Form (L1) ได้แก่
                   (1) สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม - การส่งข้อมูลขออุทธรณ์เงินทดแทน (การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์)
                   (2) กรมทางหลวง - การขออนุญาตให้ยานพาหนะเดินทางบนทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน สำหรับผู้ปะกอบการขนส่งเครื่องมือหรือสิ่งของ
                   (3) กรมทางหลวงชนบท - การขออนุญาต/ต่อใบอนุญาตสร้างทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงเพื่อใช้เป็นทางเข้า-ออกทางหลวง

             2.2 การยกระดับการพัฒนา e-Services สู่ระดับ e-Payment (L2) ได้แก่
                   (1) กรมการขนส่งทางบก - การบริการรับชำระภาษีรถยนต์ออนไลน์ (กรณีรถยนต์ที่มีอายุเกิน 7 ปี) โดยการพัฒนาต่อยอดระบบการชำระภาษีรถยนต์ออนไลน์ (กรณีรถยนต์ที่มีอายุไม่เกิน 7 ปี) ที่มีอยู่เดิม ทั้งนี้ อาจมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลการตรวจสภาพรถยนต์และการประกันภัย ซึ่งจะได้มีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ Unlock ประเด็นดังกล่าว ต่อไป
                   (2) กรมเจ้าท่า – ขอประกาศนียบัตรผู้ทำการเรือ ปัจจุบันมีการดำเนินการยื่นแบบออนไลน์และอยู่ระหว่างประสานกรมบัญชีกลาง เพื่อจัดทำข้อตกลงใน 3 ประเด็น ดังนี้ (1) ขอเปิดใช้บริการข้ามธนาคารและ Cross Bank Bill Payment (2) ขออนุมัติรูปแบบการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ (3) ให้ผู้รับบริการสามารถพิมพ์ใบเสร็จจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมเจ้าท่า

         3. การดำเนินการจัดทำบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)
             3.1 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) - เสนอจัดทำบัญชีข้อมูลในภารกิจด้านการจัดระบบการจราจรทางบก
             3.2 กรมทางหลวงชนบท – เสนอจัดทำบัญชีข้อมูลในภารกิจการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท ซึ่งต้องการการสนับสนุนด้านเทคนิคจากสำนักงาน ก.พ.ร. และ สพร.
             3.3 กรมท่าอากาศยาน - เสนอจัดทำบัญชีข้อมูลในภารกิจด้านการพัฒนาโครงข่ายกิจการท่าอากาศยาน และอุตสาหกรรมการบินให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
             3.4 กรมการขนส่งทางราง – เสนอจัดทำบัญชีข้อมูลในภารกิจภารกิจด้านกำกับกิจการขนส่งทางราง และด้านมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงทาง

         ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันในการขับเคลื่อนงานบริการ Agenda การยกระดับ e-Service และ Open Data ของกระทรวงคมนาคมตามที่ได้หารือกันในวันนี้ รวมทั้งสำนักงาน ก.พ.ร. จะได้ประสานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขประเด็นปัญหาที่เป็นข้อจำกัดของหน่วยงานในการพัฒนา e-Service และการพัฒนา Open Data ต่อไป


กลุ่มงานการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ