อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

แชร์หน้านี้

นางสาวรื่นวดี  สุวรรณมงคล ประธานอนุกรรมการ
เลขาธิการ ก.พ.ร. รองประธานอนุกรรมการ
เลขาธิการ ก.พ. อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)  อนุกรรมการ
ผู้แทนกระทรวงการคลัง อนุกรรมการ
ผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อนุกรรมการ
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อนุกรรมการ
ผู้แทนกรมการปกครอง อนุกรรมการ
ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อนุกรรมการ
ผู้แทนสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
นายธนฉัตร  วิจารณ์ปรีชา              อนุกรรมการ
นายสมคิด  จิรานันตรัตน์ อนุกรรมการ
นายสุปรีชา  ลิมปิกาญจนโกวิท อนุกรรมการ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


 อำนาจหน้าที่

    1. ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันระบบราชการตามแนวทางการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลไปสู่การปฏิบัติ และเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม

    2. วางแนวทางการปรับเปลี่ยนกลไกและระบบการทำงานเพื่อขับเคลื่อนระบบราชการให้มีการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน และการจัดทำบริการสาธารณะ ตามมาตรา ๒๕๘ ข. (๑) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

    3. ศึกษาแนวทางและติดตามการกำหนดมาตรฐาน กฎ และระเบียบต่าง ๆ โดยส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งการบริหารจัดการองค์การและการให้บริการ โดยนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างมีประสิทธิผล และสนับสนุนส่งเสริมการทำธุรกรรมแบบออนไลน์โดยรวม เพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ

    4. ศึกษา พัฒนา และทดลองระบบที่จำเป็นในการบริหารราชการแผ่นดินในยุคดิจิทัล และระบบการให้บริการประชาชนและภาคธุรกิจออนไลน์แบบสมบูรณ์ และระบบอื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้ประโยชน์จากระบบเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างทั่วถึงมากขึ้น

    5. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนตามแนวทางที่กำหนด

    6. เชิญผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือผู้แทนภาคส่วนอื่น มาชี้แจงข้อเท็จจริง ตลอดจนให้ความเห็นหรือข้อมูลที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน หรือจัดส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา

    7. แต่งตั้งคณะทำงาน หรือมอบหมายบุคคลอื่นใด ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจที่ได้รับมอบหมายตามความจำเป็นและเหมาะสม

    8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมอบหมาย