รายชื่อใบอนุญาต และกฎหมายและกฎระเบียบที่เสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อให้หน่วยงานแก้ไขให้เอื้อต่อการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service)

แชร์หน้านี้

รายชื่อใบอนุญาต และกฎหมายและกฎระเบียบที่เสนอคณะรัฐมนตรี

เพื่อให้หน่วยงานแก้ไขให้เอื้อต่อการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
..........................................................

ที่

ที่ใบอนุญาต

กฎหมายและกฎระเบียบที่ต้องดำเนินการแก้ไข

หนังสือรับรองนิติบุคคล

ระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. ๒๕๖๑

หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ (หนังสือรับรองข้อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒)

๑. ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ตามมาตรา ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๖

๒. ระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. ๒๕๖๑

ระบบ Single Window for Visa and Work Permit หรือการออกใบอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ป.๓/๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขออนุญาตนำคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ใบเสร็จรับเงินของกองทุนประกันสังคม

ประกาศคณะกรรมการประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการรับเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนายจ้างด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

ใบเสร็จรับเงินของกองทุนเงินทดแทน

๑. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนว่าด้วยการรับเงิน จ่ายเงิน และเก็บรักษาเงินกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการออกใบเสร็จรับเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนที่ออกด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

การแจ้งประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ ๒

๑. กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกความในพระราชบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๓๕

๒. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

ใบอนุญาตส่งออกน้ำตาลทราย

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคำร้องขอรับหนังสืออนุญาตส่งน้ำทรายออกนอกราชอาณาจักร และคำขอรับใบอนุญาตส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักรโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๑

หนังสือรับรองหลักสูตร

๑. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ วิธีการทดสอบ และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

๒. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคำขอ การประเมินการออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ อายุหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ และ การออกใบแทนหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ

ใบอนุญาตให้นำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขออนุญาตและการอนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๐

ใบเสร็จรับเงินใบอนุญาตให้นำเข้า ให้ส่งออก หรือให้นำผ่าน ตามมาตรา ๒๓ หรือมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการชำระค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตผ่านระบบ Fisheries Single Window (FSW) พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๑

ใบอนุญาตให้ทำงานในเรือประมงตามมาตรา ๒๘๕

ระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ทำการงานในเรือที่ใช้ทำการประมงเรือบรรทุกสินค้า ประมงห้องเย็น เรือขนถ่ายเพื่อการประมง เรือบรรทุกสินค้าห้องเย็น เรือบรรทุกน้ำมันเพื่อ
การประมงและเรือบรรทุกน้ำจืด ขนาดตั้งแต่ ๑๐ ตันกรอสขึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๒

ใบอนุญาตเรือออกจากท่า

ระเบียบกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวีว่าด้วยการรายงานการเข้ามาหรือออกไปของเรือในเมืองท่า หรือเขตท่าเรือใด ๆ ในน่านน้ำไทย และการออกใบอนุญาตเรือออกจากท่า พ.ศ. ๒๕๔๗

๑๓

ใบอนุญาตให้ดำเนินการ
สถานพยาบาล

กฎกระทรวงว่าด้วยการดำเนินการสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕

๑๔

การขออนุมัติแผนงาน
การจัดตั้งสถานพยาบาล

กฎกระทรวงว่าด้วยการประกอบกิจการสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕

๑๕

ใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

๑. กฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและการชำระค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๖

ใบอนุญาตให้ทำการค้าสัตว์หรือซากสัตว์

กฎกระทรวงกำหนดการควบคุมการค้าสัตว์และซากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๒

๑๗

การออกใบเบิกทางนำไม้และของป่าเคลื่อนที่

๑. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ ว่าด้วยการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่

๒. ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๒

๑๘

๑๙

ใบอนุญาตสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร

การขอใบอนุญาตเป็นผู้ทำแผน

ประกาศคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศนแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาต และการอนุญาต สร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๒

กฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและกำหนดคุณสมบัติผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ พ.ศ. ๒๕๔๕ และกฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและกำหนดคุณสมบัติผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

๒๐

การขอใบอนุญาตเป็นผู้บริหารแผน

กฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและกำหนดคุณสมบัติผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ พ.ศ. ๒๕๔๕ และกฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและกำหนดคุณสมบัติผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

๒๑

การออกบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงาน ตามกฎหมายควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง (e-Fuel Card)

๑. กฎกระทรวงคุณสมบัติและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ แบบคำขอ แบบใบรับรอง แบบบัตรประจำตัว และหลักสูตรการฝึกอบรมของ
ผู้ฝึกอบรม วิทยากร และผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๙

๒๒

ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

๑. พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. กฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒๓

หนังสืออนุมัติแผนการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์

กฎกระทรวงการขออนุญาต การอนุญาตให้จัดตั้งและให้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ การโอนใบอนุญาต และการแสดงความจำนง ขอประกอบกิจการของผู้รับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๐

๒๔

ใบอนุญาตให้ดำเนินการ
สถานพยาบาลสัตว์

๑. พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒. กฎกระทรวงการขออนุญาต การอนุญาตให้จัดตั้งและให้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ การโอนใบอนุญาต และการแสดงความจำนง ขอประกอบกิจการของผู้รับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๐

๒๕

ใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์

๑. พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒. กฎกระทรวงการขออนุญาต การอนุญาตให้จัดตั้งและให้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ การโอนใบอนุญาต และการแสดงความจำนง ขอประกอบกิจการของผู้รับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๐

๒๖

ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

๑. พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙

๒. กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓. กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและการชำระค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒๗

ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล (ประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน)

๑. พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑

๒. กฎกระทรวงว่าด้วยการประกอบกิจการสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕

๒๘

ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล (ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน)

๑. พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑

๒. กฎกระทรวงว่าด้วยการประกอบกิจการสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕

๒๙

ใบอนุญาตโฆษณาอาหาร

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑

๓๐

แก้ไขใบจดทะเบียน/แจ้งรายละเอียดอาหาร

คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์อาหาร กำหนดสถานที่ยื่นแก้ไขใบจดทะเบียน/แจ้งรายละเอียดอาหาร

๓๑

ใบอนุญาตให้จำหน่ายเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก

๑. ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ผลิต นำเข้า จำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายหรือรับติดตั้งเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๕

๒. ระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการรับ การจ่าย และการเก็บรักษาเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

๓๒

ใบอนุญาตให้มีไว้เพื่อจำหน่ายเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก

๑. ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ผลิต นำเข้า จำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายหรือรับติดตั้งเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๕

๒. ระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการรับ การจ่าย และการเก็บรักษาเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

๓๓

ใบอนุญาตให้ มีไว้เพื่อรับติดตั้งเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก

๑. ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ผลิต นำเข้า จำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายหรือรับติดตั้งเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๕

๒. ระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการรับ การจ่าย และการเก็บรักษาเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

๓๔

บัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

๑. ประกาศ กสทช. เรื่อง การอบรมและทดสอบเพื่อรับบัตร
ผู้ประกาศกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖

๒. ระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการรับ การจ่าย และการเก็บรักษาเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

๓๕

ใบอนุญาตให้ค้า ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมหรืออุปกรณ์ใด ๆ ของเครื่องวิทยุคมนาคม

๑. ประกาศ กสทช. เรื่อง การค้าเครื่องวิทยุคมนาคม

๒. ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง กระบวนการออกใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมแบบอัตโนมัติ (Automatic License)

๓๖

ใบอนุญาตให้ค้าเพื่อการซ่อมแซมซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมหรืออุปกรณ์ใด ๆ ของเครื่องวิทยุคมนาคม

๑. ประกาศ กสทช. เรื่อง การค้าเครื่องวิทยุคมนาคม

๒. ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง กระบวนการออกใบอนุญาตตามกฎหมาย ว่าด้วยวิทยุคมนาคมแบบอัตโนมัติ (Automatic License)

๓. ระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการรับ การจ่าย และการเก็บรักษาเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

๓๗

มติที่ประชุม พร้อมหนังสือแจ้งผลมติที่ประชุมในการพิจารณาเรื่องการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโทรคมนาคมนอกเหนือหรือเกินกว่าอัตราขั้นสูงที่ กสทช. กำหนด/การขออนุญาตจัดเก็บค่าบริการโทรคมนาคมประเภทใหม่

๑. ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง อัตราขั้นสูงของค่าบริการและการเรียกเก็บเงินค่าบริการล่วงหน้าในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

๒. ระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการรับ การจ่าย และการเก็บรักษาเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

๓๘

มติที่ประชุมพร้อมหนังสือแจ้งผลมติที่ประชุมในการพิจารณาเรื่องการขออนุญาตเรียกเก็บค่าบริการโทรคมนาคมล่วงหน้า/การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงแก้ไขหลักเกณฑ์ และวิธีการเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้า

๑. ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง อัตราขั้นสูงของค่าบริการและการเรียกเก็บเงินค่าบริการล่วงหน้าในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

๒. ระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการรับ การจ่าย และการเก็บรักษาเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

๓๙

ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น

๑. ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น

๒. ระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการรับ การจ่าย และการเก็บรักษาเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

๔๐

ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ (GOC)

๑. ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรและใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคมประจำเรือ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. ระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการรับ การจ่าย และการเก็บรักษาเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

๔๑

ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมประเภทจำกัดเขตเดินเรือทะเล (ROC)

๑. ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรและใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคมประจำเรือ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. ระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการรับ การจ่าย และการเก็บรักษาเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

๔๒

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ ๓

๑. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตและการอนุญาตเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๙

๔๓

ใบรับรองหลักสูตรรายละเอียดที่เกี่ยวข้องและรายการค่าใช้จ่ายในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ ตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๕

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และรายการค่าใช้จ่ายใช้ในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๔๔

หนังสืออนุญาตให้นำสิ่งต้องห้าม สิ่งจำกัด หรือสิ่งไม่ต้องห้ามออกไปจากด่านตรวจพืช สถานกักพืช ยานพาหนะหรือสถานที่ใด ๆ ภายใต้พระราช บัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การนำเข้า นำผ่านหรือนำเข้าเพื่อการส่งต่อซึ่งสิ่งต้องห้าม สิ่งกำกัดและ สิ่งไม่ต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๙

๔๕

ตราสารอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ ๕๘) และ (ฉบับที่ ๕๙) เรื่องกำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

๔๖

ใบรับรองการพ้นการคุมความประพฤติ

ระเบียบกรมคุมประพฤติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการคุมความประพฤติ พ.ศ. ๒๕๖๐

๔๗

ใบรับรองการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

ระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดว่าด้วย
การตรวจพิสูจน์ การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดการควบคุมตัว และการปฏิบัติต่อผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์และผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๖

๔๘

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

๑. พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑

๒. กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๑

๔๙

ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์

กฎกระทรวงการอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๖๑

๕๐

ใบรับรองแพทย์

๑. พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐

๒. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๙

๕๑

ใบอนุญาตให้นำเข้า ให้ส่งออก หรือให้นำผ่าน ตามมาตรา ๒๓ หรือมาตรา ๒๔ แห่งพระราช บัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

๑. พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. กฎกระทรวงการขอใบอนุญาตหรือใบรับรอง และการออกใบอนุญาตหรือใบรับรองให้นำเข้าให้ส่งออกหรือให้นำผ่านซึ่งสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๕๘

๓. ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง พ.ศ. ๒๕๕๙

๔. ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการชำระค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตผ่านระบบ Fisheries Single Window (FSW) พ.ศ. ๒๕๖๑

๕๒

ใบรับแจ้งข้อเท็จจริงของ
ผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกซึ่งวัตถุอันตราย

๑. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒. ประกาศกรมประมง เรื่อง การแจ้งข้อเท็จจริงการนำเข้าหรือส่งออก ซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมประมงรับผิดชอบผ่านระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (National Single Window) พ.ศ. ๒๕๖๐

๓. ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการชำระค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตผ่านระบบ Fisheries Single Window (FSW) พ.ศ. ๒๕๖๑

๕๓

การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทสถานที่ใช้ลักษณะที่สอง

๑. พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖

๓. ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กาหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ สถานที่ยื่นแบบคำขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๖

๕๔

หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๓

๕๕

ใบอนุญาตขายสุรา

๑. พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. กฎกระทรวง เรื่อง การอนุญาตขายสุรา พ.ศ. ๒๕๖๐

๕๖

ใบอนุญาตขายยาสูบ

๑. พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. กฎกระทรวงการอนุญาตขายยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐

๕๗

ใบอนุญาตไพ่

๑. พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. กฎกระทรวงการอนุญาตขายไพ่ พ.ศ. ๒๕๖๐

๕๘

การจดทะเบียนสรรพสามิต

 

๑. พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. ประกาศกรมสรรพสามิตเรื่อง กำหนดแบบคำขอจดทะเบียนสรรพสามิต คำขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิตคำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจดทะเบียนสรรพสามิต

๕๙

ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ไม่ประจำทางด้วยรถบรรทุก

๑. พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

๒. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

๖๐

เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี (ออกตามพระราช บัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒)

๑. พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

๒. กฎกระทรวงกำหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถและการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔

๓. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดลักษณะ ขนาด สีของแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถและการแสดงแผ่นป้ายและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี พ.ศ. ๒๕๕๔

๖๑

ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์

๑. พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓

๒. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓

๓. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๖.๔/ว๕๑ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง การใช้สิ่งพิมพ์ออกของใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ที่ได้รับจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหลักฐานการรับเงินในการขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการ

๖๒

การขอต่ออายุใบอนุญาต อุตสาหกรรมไม้ในเขตกรุงเทพมหานคร

๑. กฎกระทรวงฉบับที่ ๒๗ (พ.ศ. ๒๕๓๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ ว่าด้วยการค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้า ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม

๒. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๑๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ ว่าด้วยการแปรรูปไม้และมีไม้แปรรูป

๓. ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ พ.ศ. ๒๕๔๑

๖๓

ใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

๑. พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

๒. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

๓. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขอและการออกใบแทนใบอนุญาตการย้ายสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต และการโอนใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๑

๔. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการขออนุญาต การตรวจสอบ และการออกใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และการนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๔๙

๖๔

ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)

๑. พระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑

๒. กฎกระทรวงกำหนดลักษณะ การทำ การใช้ และการแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๕๖

๖๕

ใบรับรองระบบงาน

พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

๖๖

ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนและการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๘

๖๗

ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ

กฎกระทรวงว่าด้วยการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาตการขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตในการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๗ และกฎกระทรวงว่าด้วยการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาตการขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตในการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

๖๘

ใบรับรองแพทย์ระดับ National

๑. พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐

๒. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูล ด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๙

๖๙

หนังสือรับรองการแจ้งตามมาตรา ๒๑ กรณีเชื้อโรคกลุ่มที่ ๒ หรือพิษจากสัตว์ กลุ่มที่ ๑

๑. พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต ครอบครอง จำหน่าย นำเข้า ส่งออก หรือนำผ่าน ซึ่งเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๒

๗๐

การขอหนังสือรับรองการแจ้งผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย นำผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคกลุ่มที่ ๓

๑. พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต ครอบครอง จำหน่าย นำเข้า ส่งออก หรือนำผ่าน ซึ่งเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๒

๗๑

ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Receipt)

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒

๗๒

การออกบัตรสื่อมวลชน

ระเบียบกรมประชาสัมพันธ์ว่าด้วยการออกบัตรประจำตัวสื่อมวลชน พ.ศ. ๒๕๖๐

๗๓

 

๗๔

วุฒิการศึกษา

 

ใบรายงานผลการสอบรายบุคคล (E-Score)

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ว่าด้วยประกาศนียบัตร วุฒิบัตรเกียรติบัตร และหนังสือรับรอง พ.ศ. ๒๕๕๐

๒. ประกาศสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่อง การขอหนังสือรับรองผลการทดสอบทางการศึกษาในการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

๓. ประกาศสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่อง การขอหนังสือรับรองผลการทดสอบทางการศึกษาในการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)

๔. ประกาศสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่อง การขอหนังสือรับรองผลการทดสอบวิชาสามัญ

๗๕

ใบเบิกเงินผลการอุดหนุน
การวิจัย

๑. ข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรว่าด้วยการใช้จ่ายเงินทุนวิจัยโครงการวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. ข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรว่าด้วยการเงิน การบัญชี และงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓