สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมและยกระดับการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการและการประกอบธุรกิจ ครั้งที่ 3/2563

แชร์หน้านี้

         
         สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมและยกระดับการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการและการประกอบธุรกิจ ครั้งที่ 3/2563 ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. โดยมีเลขาธิการ ก.พ.ร. (นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ) เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาในแต่ละวาระ โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

         1. รับทราบผลการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยที่ผ่านมา อ.ก.พ.ร.ฯ ได้ผลักดันให้เกิดการดำเนินการซึ่งได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจนเป็นผลสำเร็จ เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและพัฒนาประสิทธิภาพการบริการประชาชนให้มีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น และลดภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เช่น การจัดทำและปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน การพัฒนาระบบ Biz Portal เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ การออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ราชการออกให้ จากประชาชน และการทบทวนค่าธรรมเนียมในการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ โดยมีความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

         - ควรประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ผลการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ฯ ให้ครอบคลุมถึงผู้ประกอบการและประชาชนที่อยู่ในต่างจังหวัด เช่น การทบทวนค่าธรรมเนียมในการอนุมัติ อนุญาต การไม่เรียกสำเนาเอกสาร โดยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจะเชิญสำนักงาน ก.พ.ร. ไปร่วม Roadshow เพื่อให้หอการค้าจังหวัดต่าง ๆ ได้รับรู้การดำเนินการปัจจุบันและประโยชน์ของ พ.ร.บ.ฯ ให้ทั่วถึงมากขึ้น รวมถึงมีช่องทางให้ผู้รับบริการให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงงานบริการนั้น ๆ ได้

         2. รับทราบผลการพิจารณาเกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต ตามมาตรา 12 ของ พ.ร.บ.ฯ ที่มีกฎหมายและประเภทของใบอนุญาตที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 2) จำนวน 11 ฉบับ 25 ใบอนุญาต โดยมีความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

          - ควรส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบการประกอบกิจการได้ด้วยตนเอง (self-declaration) ซึ่งจะทำให้หน่วยงานสามารถตรวจสอบได้ตลอดระยะเวลาใบอนุญาตโดยไม่จำเป็นต้องตรวจสอบขณะดำเนินการต่ออายุใบอนุญาต รวมทั้งข้อมูลในแบบฟอร์มที่ใช้ในการตรวจสอบควรเป็นข้อมูลเท่าที่จำเป็น และให้เกิดความเข้าใจง่าย

          - การดำเนินการของส่วนราชการในปัจจุบันยังมีข้อจำกัดสำหรับผู้ประกอบการ เช่น การถ่ายโอนภารกิจให้ภาคส่วนอื่นดำเนินการแทนในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการขอต่ออายุใบอนุญาต ยังมีขั้นตอนที่ยุ่งยากและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายภายในหน่วยงานเดียวกันยังมีความไม่ชัดเจนและมีการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ที่ขัดกันในทางปฏิบัติ

         3. พิจารณาแนวทางการยกระดับการให้บริการและอำนวยความสะดวกในระยะต่อไป เช่น การทบทวนการยกเลิกใบอนุญาตหรือจัดให้มีมาตรการอื่นแทนการอนุญาต การกำหนดมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ การพัฒนางานบริการรับแจ้งในรูปแบบออนไลน์ การพิจารณาอนุมัติอนุญาตในรูปแบบกรรมการ โดยมีความเห็นเพิ่มเติมดังนี้

          - ควรพิจารณาการทบทวนการยกเลิกใบอนุญาตหรือจัดให้มีมาตรการอื่นแทนการอนุญาตเป็นเรื่องสำคัญลำดับต้น โดยหากหน่วยงานใดยังคงการขออนุญาตไว้ อาจมีการกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม เช่น กำหนดอายุใบอนุญาตให้นานขึ้นเพื่อไม่เป็นภาระในการต่ออายุ

          - ควรกำหนดมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการโดยจำแนกเป็นกลุ่มหรือประเภทงานบริการ ซึ่งอาจดำเนินการต่อเนื่องจากที่เคยดำเนินการร่วมกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)

          - การให้บริการและอำนวยความสะดวกยังมีข้อจำกัดสำหรับผู้ประกอบการอยู่หลายเรื่อง ควรพิจารณาแก้ไขควบคู่กับการยกระดับในอนาคต เช่น ความล่าช้าในการตรวจสอบเอกสาร การพัฒนาการยืนยันตัวตนสำหรับนิติบุคคล ข้อจำกัดทางกฎหมายในการรับเอกสารหลักฐานที่เป็นภาษาอังกฤษ

         4. เห็นชอบการแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยให้เพิ่มเติมผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลังร่วมเป็นคณะทำงานด้วย


กลุ่มงานการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ