สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบราชการเพื่ออนาคต ครั้งที่ 1/2563

แชร์หน้านี้         เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบราชการเพื่ออนาคต ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. โดยมีนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ เป็นประธานอนุกรรมการ โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณากรอบแนวทางการดำเนินงานและเสนอแนะแนวทางในการขับเคลื่อนระบบราชการเพื่อรองรับแนวโน้มบริบทและความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ในประเด็นสำคัญดังนี้

         1. คณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอในการวางภาพอนาคตให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ในหลายประเด็น เช่น การผลักดันรูปแบบการทำงานแบบ Agenda Base การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการกระจายอำนาจและลดขนาดของภาครัฐ โดยคงไว้ในส่วนที่เป็นภารกิจสำคัญเป็นภารกิจหลักที่ควรดำเนินการและ เลือก outsource ภารกิจในส่วนอื่น ๆ ให้ภาคส่วนอื่นทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่าย เช่น การ outsource งานด้านการให้บริการประชาชน รวมทั้ง การถ่ายโอนภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริการสาธารณะให้ภาคเอกชนดำเนินการ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานภาครัฐต้องนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้นำแนวคิด sandbox มาสร้างให้เกิด experimental platform ที่แท้จริง เพื่อให้เกิดแรงกระตุ้นในขยายผลในการทางปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริง โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้มุ่งเน้นการปรับภาครัฐให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital transformation) อันจะนำไปสู่การเป็น Digital Government

         2. ปัจจัยที่สามารถขับเคลื่อนภาคราชการไปสู่อนาคต ได้แก่ การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร (culture) และวิธีคิด (mindset) วิสัยทัศน์ของผู้นำ ความต่อเนื่องในเชิงนโยบาย และการสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพ (talent) ในระบบราชการ รวมถึงการบรูณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานกลางให้มีความสอดคล้องทั้งในเรื่องงาน งบประมาณ ระบบ และบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนระบบการทำงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้


กลุ่มงานการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ