คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มกระทรวง คณะที่ 6

แชร์หน้านี้

1.
นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานอนุกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ อนุกรรมการ
3.
นายธเนศ วีระศิริ อนุกรรมการ
4.
นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ อนุกรรมการ
5.
นายมานิตย์ สุธาพร อนุกรรมการ
6.
ผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติมอบหมาย อนุกรรมการและเลขานุการ
7.
ผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. ที่เลขาธิการ ก.พ.ร. มอบหมาย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ