สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการทบทวนบทบาทภารกิจและปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2564

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการทบทวนบทบาทภารกิจและปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 และการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายทศพร ศิริสัมพันธ์ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่สำคัญ คือ การพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

         นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการปรับบทบาทภารกิจของภาครัฐ ซึ่งประกอบด้วยผลการดำเนินงาน ดังนี้

         สรุปผลการถ่ายโอนงานให้ภาคส่วนอื่นเข้ามาร่วมดำเนินการ ได้แก่ การถ่ายโอนภารกิจตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 และการทำงานของหน่วยงานภาครัฐร่วมกับ
ภาคส่วนอื่นในรูปแบบเครือข่าย

         ประมวลผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับลักษณะงานที่สามารถถ่ายโอนให้ภาคเอกชน และภาคส่วนอื่นดำเนินการ

         สำรวจการถ่ายโอนงานในส่วนราชการ ประกอบด้วย (1) ข้อมูลภารกิจภาครัฐที่มีการถ่ายโอน (2) รูปแบบการถ่ายโอนงานให้ภาคส่วนอื่น (3) ตัวอย่างลักษณะงานที่สามารถถ่ายโอนให้ภาคส่วนอื่นดำเนินการ (4) ปัญหา อุปสรรค และ (5) ปัจจัยความสำเร็จของการถ่ายโอน

         ทั้งนี้ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการวิเคราะห์ในการจัดทำบัญชีรายการภารกิจหลักที่ภาครัฐควรดำเนินการเองและไม่ควรดำเนินการ พร้อมข้อเสนอแนวทางการถ่ายโอนภารกิจภาครัฐเพื่อการปรับบทบาทภารกิจภาครัฐที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและทิศทางการพัฒนาประเทศต่อไป


กลุ่มงานการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ