สำนักงาน ก.พ.ร. โดยรองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นางนันทนา ธรรมสโรช) ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาเอก นโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

แชร์หน้านี้


         เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงาน ก.พ.ร. โดยรองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นางนันทนา ธรรมสโรช) ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาเอก นโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และบรรยายพิเศษเพื่อแนะนำบทบาทหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ.ร. ผลงานการพัฒนาระบบราชการในระยะที่ผ่านมา รวมทั้งการปรับบทบาทภารกิจและโครงสร้างส่วนราชการ ซึ่งในช่วงท้ายเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล และอภิปรายซักถามในหัวข้อ “การปรับบทบาทภารกิจและโครงสร้างส่วนราชการ และนัยต่อการพัฒนานโยบายสาธารณะ” โดยคณะศึกษาดูงานฯ ได้สนใจประเด็นเกี่ยวกับการจำแนกหน่วยงานภาครัฐในสังกัดฝ่ายบริหาร แนวคิดการบูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์ตามภารกิจของส่วนราชการ (Functional – based Approach) และเชิงพื้นที่ (Area – based Approach) รวมทั้งทิศทางการทบทวนบทบาทภารกิจและปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนของวิชารัฐประศาสนศาสตร์ต่อไป


กลุ่มงานการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ