คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัด

แชร์หน้านี้

1.
ศาสตราจารย์กิตติคุณบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานอนุกรรมการ
2. ศาสตราจารย์จรัส สุวรรณมาลา อนุกรรมการ
3.
นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อนุกรรมการ
4.
พลตำรวจโทมงคล กมลบุตร อนุกรรมการ
5.
นายมนูญ สรรค์คุณากร อนุกรรมการ
6.
นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ อนุกรรมการ
7.
นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ อนุกรรมการ
8.
ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย อนุกรรมการ
9.
ผู้แทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมาย อนุกรรมการและเลขานุการ
10.
ผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. ที่เลขาธิการ ก.พ.ร. มอบหมาย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ