คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มกระทรวง คณะที่ 1

แชร์หน้านี้

1.
นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ประธานอนุกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวิดา กมลเวชช อนุกรรมการ
3.
นายธีระชุณ บุญสิทธิ์ อนุกรรมการ
4.
นายรัฐพล นราดิศร อนุกรรมการ
5.
นายสุรยุทธ ศรีประเสริฐ อนุกรรมการ
6.
ผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติมอบหมาย
อนุกรรมการและเลขานุการ
7.
ผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. ที่เลขาธิการ ก.พ.ร. มอบหมาย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ