คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มกระทรวง คณะที่ 2

แชร์หน้านี้

1.
นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ ประธานอนุกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ ตันติวงศ์ อนุกรรมการ
3.
นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ อนุกรรมการ
4.
นายบุญเลิศ เลิศเมธากุล อนุกรรมการ
5.
นางพนิดา ไพศาลยกิจ อนุกรรมการ
6.
ผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติมอบหมาย
อนุกรรมการและเลขานุการ
7.
ผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. ที่เลขาธิการ ก.พ.ร. มอบหมาย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ