อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบราชการเพื่ออนาคต

แชร์หน้านี้

นายสุวิทย์  เมษินทรีย์
ประธานอนุกรรมการ
เลขาธิการ ก.พ.ร. รองประธานอนุกรรมการ
นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร อนุกรรมการ
นายกอบศักดิ์  ภูตระกูล     อนุกรรมการ
นายกิติพงค์  พร้อมวงค์ อนุกรรมการ
นายเชษฐา  เทอดไพรสันต์ อนุกรรมการ
นางสาวธีรณี  อจลากุล อนุกรรมการ
นายนฤตม์  เทอดสถีรศักดิ์                อนุกรรมการ
นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ์ อนุกรรมการ
นายรุ่งโรจน์  รังสิโยภาส อนุกรรมการ
นายวิชชุ  เวชชาชีวะ อนุกรรมการ
นายวิรไท  สันติประภพ อนุกรรมการ
นายสยาม  ศิริมงคล อนุกรรมการ
นายเอกนิติ  นิติทัณฑ์ประภาศ อนุกรรมการ
เลขาธิการ ก.พ. อนุกรรมการ
เจ้าหน้าที่  สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและเลขานุการ
เจ้าหน้าที่  สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่  สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


 อำนาจหน้าที่

    1. ศึกษา และเสนอแนะแนวทางในการขับเคลื่อนระบบราชการเพื่อรองรับแนวโน้มบริบทและความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยอย่างน้อยต้องมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เพิ่มขึ้น ปรับปรุงกระบวนการและรูปแบบการทำงานให้มีความยืดหยุ่น และแก้ไขหรือยกเลิกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ไม่จำเป็น

    2. ผลักดันแนวทางการขับเคลื่อนระบบราชการที่กำหนดไปสู่การปฏิบัติและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งประเมินผลการขับเคลื่อนเป็นระยะ

    3. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานของรัฐตามแนวทางการขับเคลื่อนระบบราชการที่กำหนด

    4. เชิญผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือผู้แทนภาคส่วนอื่น มาชี้แจงข้อเท็จจริง ตลอดจนให้ความเห็นหรือข้อมูลที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน หรือจัดส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา

    5. แต่งตั้งคณะทำงาน หรือมอบหมายบุคคลอื่นใด ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจที่ได้รับมอบหมายตามความจำเป็นและเหมาะสมี้

    6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมอบหมาย