การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (อ.กพม.) ครั้งที่ 7/2563

แชร์หน้านี้

         
         การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (อ.กพม.) ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. โดยมีนายสุรพล นิติไกรพจน์ เป็นประธานอนุกรรมการฯ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

         1. ที่ประชุมพิจารณาความเหมาะสมตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

         2. ที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอ รวม 3 เรื่อง ดังนี้

            2.1 คำขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

            2.2 (ร่าง)ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

            2.3 การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการองค์การมหาชน

         3. รับทราบความก้าวหน้าในการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้อำนวยการองค์การมหาชน


กลุ่มงานการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ