ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศราคากลาง

แชร์หน้านี้

พุทธศักราช 2564ธันวาคม 256430 ธันวาคม 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างซ่อมลิฟต์โดยสารสำนักงาน ก.พ.ร. จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ธันวาคม 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
29 ธันวาคม 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
14 ธันวาคม 2564 ประกาศราคากลาง โครงการยกระดับความซื่อตรงในหารบริหารงานภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
9 ธันวาคม 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักงาน ก.พ.ร.
8 ธันวาคม 2564 ประกาศราคากลาง โครงการ การวิเคราะห์สภาวการณ์การบริหารงานภาครัฐแบบองค์รวมและการมองภาครัฐแห่งอนาคต
8 ธันวาคม 2564 ประกาศราคากลาง โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลรัฐในระดับภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และอาเซียน +9
3 ธันวาคม 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพัดลมดูดควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ธันวาคม 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดตรวจหาเชื้อ Covid-19 แบบ Antigen test โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พฤศจิกายน 256424 พฤศจิกายน 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดตรวจหาเชื้อ Covid-19 แบบ Antigen test โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พฤศจิกายน 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
18 พฤศจิกายน 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาถ่ายทอดสดแบบออนไลน์และอุปกรณ์ พร้อมทีมช่างเทคนิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พฤศจิกายน 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักงาน ก.พ.ร.
5 พฤศจิกายน 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อแผ่นอะคริลิคใสป้องกันโรคติดต่อในห้องประชุมสำนักงาน ก.พ.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 พฤศจิกายน 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อกรวยจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 พฤศจิกายน 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการจัดทำสติกเกอร์ลิฟต์โดยสารของสำนักงาน ก.พ.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตุลาคม 2564 25 ตุลาคม 2564

ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน 37 เครื่องโดยวิธคัดเลือก

 25 ตุลาคม 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธคัดเลือก
 25 ตุลาคม 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการจัดทำช่องทาง e-Participation เพื่อส่งเสริมภาครัฐระบบเปิดและนวัตกรรมภาครัฐ (Open and Innovative Government) ภายใต้ความร่วมมีอระหว่างมูลนิธิ Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 25 ตุลาคม 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการจัดทำช่องทาง e-Participation เพื่อส่งเสริมภาครัฐระบบเปิดและนวัตกรรมภาครัฐ (Open and Innovative Government) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิ Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 14 ตุลาคม 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการเป็นระบบราชการ 4.0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ตุลาคม 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักงาน ก.พ.ร.
6 ตุลาคม 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4 ตุลาคม 2564 ประกาศสํานักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจําไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2564) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1 ตุลาคม 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงาน ก.พ.ร.

กันยายน 256430 กันยายน 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศสำนักงาน ก.พ.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 กันยายน 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่ายของสำนักงาน ก.พ.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 กันยายน 2564 ประกาศราคากลาง โครงการร่างขอบเขตกำหนดรายละเอียดคูณลักษณะเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต.จำนวน 37 เครื่อง
28 กันยายน 2564 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
28 กันยายน 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 กันยายน 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางและติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการไม่เรียกรับสำเนาที่ทางราชการออกให้จากประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 กันยายน 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน 37 เครื่อง
23 กันยายน 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทดสอบสายสัญญาณ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 กันยายน 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาลิขสิทธิ์สำหรับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office 365 Business และ Microsoft Power BI Pro โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 กันยายน 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการคลาวด์ไดร์ฟสำหรับจัดเก็บและแชร์ไฟล์สำหรับองค์กร ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 กันยายน 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์สีแบบไร้สาย (Network) แบบที่ 2 จำนวน 8 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 กันยายน 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดเก้าอี้สำนักงาน ก.พ.ร. จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 กันยายน 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 กันยายน 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 67 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 กันยายน 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการตรวจเช็คและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศและเครื่องฟอกอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 กันยายน 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาปรับปรุงห้องอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 กันยายน 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการพนักงานทําความสะอาด สํานักงาน ก.พ.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 กันยายน 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ของสํานักงาน ก.พ.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 กันยายน 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อชุดตรวจหาเชื้อ Covid-19 แบบ Antigen test จำนวน 500 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 กันยายน 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 กันยายน 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 กันยายน 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย (IP Phone) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 กันยายน 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตประเภทองค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 กันยายน 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้วงจรและบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับสำนักงาน ก.พ.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 กันยายน 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการ Web Hosting โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 กันยายน 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการ Leased Line Internet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 กันยายน 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการ Cloud Server โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 กันยายน 2564 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
17 กันยายน 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรับฝากเก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 กันยายน 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 กันยายน 2564 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดสำนักงาน ก.พ.ร.
16 กันยายน 2564 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ของสำนักงาน ก.พ.ร.
16 กันยายน 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอโครงการจ้างออกแบบอาคาร สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)โดยวิธคัดเลือก
15 กันยายน 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล จำนวน 11 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 กันยายน 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเก้าอี้ จํานวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 กันยายน 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Photoshop,illustrtor และ Adobe Premiere Pro ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 กันยายน 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการระบบการประชุมออนไลน์ที่ได้รับการรับรอง มาตรฐานการประชุมลับภาครัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 กันยายน 2564 ประกาศสํานักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการปรับปรุงฝ้าเพดาน และป้องกัน‡น้ำรั่วซึมเข้าห้องสโมสร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 กันยายน 2564 ประกาศสํานักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างผลิตเอกสาร จํานวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 กันยายน 2564 ประกาศราคากลาง โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการเป็นระบบราชการ 4.0
13 กันยายน 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อพัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธเฉพาะเจาะจง
10 กันยายน 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง การจ้างเหมาบริการปรับปรุงดาดฟ้าและต่อเติมหลังคา จํานวน 1 งาน โดยวิธเฉพาะเจาะจง
10 กันยายน 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาปั๊มดูดน้ำ บ่อน้ำทิ้ง บ่อดักไขมัน และทำความสะอาดท่อระบายน้ำ โดยวิธเฉพาะเจาะจง
10 กันยายน 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาพัฒนาระบบวิเคราะห์ การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ โดยวิธีคัดเลือก
10 กันยายน 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการการขยายผลการศึกษาแนวทางการประเมินความคุ้มค่าการดำเนินงานขององค์การมหาชน โดยวิธีคัดเลือก
10 กันยายน 2564 ประกาศสํานักงาน ก.พ.ร. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
10 กันยายน 2564 ประกาศสํานักงาน ก.พ.ร. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
10 กันยายน 2564 ประกาศราคากลาง โครงการศึกษาแนวทางและติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการไม่เรียกรับสำเนา ที่ทางราชการออกให้จากประชาชน
9 กันยายน 2564 ประกาศสํานักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับการให้บริการภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 กันยายน 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีคัดเลือก
8 กันยายน 2564 ประกาศสํานักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการกำจัดปลวกและแมลงบริเวณภายนอกและภายในอาคารสำนักงาน ก.พ.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 กันยายน 2564 ประกาศสํานักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรับ – ส่งเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 กันยายน 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรับฝากสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 กันยายน 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบํารุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ จํานวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 กันยายน 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อภาพแบบมาตรฐาน (Standard) จาก Shutterstock ดาวน์โหลดภาพได้เดือนละ 350 ภาพ ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 กันยายน 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงาน ก.พ.ร.
2 กันยายน 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง การจ้างเหมาบริการซ่อมเหล็กล็อกปั๊มน้ำบ่อพักน้ำทิ้ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สิงหาคม 256425 สิงหาคม 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อใบรับรอง SSL Certificates-RapidSSL Wildcard DV -* ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 สิงหาคม 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง จ้างเหมาบริการจัดทำสติ๊กเกอร์ป้ายชื่อของสำนักงาน ก.พ.ร. พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 สิงหาคม 2564 ประกาศราคากลาง โครงการยกระดับการให้บริการภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ
19 สิงหาคม 2564 ประกาศราคากลาง โครงการศึกษาพัฒนาระบบวิเคราะห์การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
17 สิงหาคม 2564 ประกาศราคากลาง โครงการการขยายผลการศึกษาแนวทางการประเมินความคุ้มค่าการดำเนินงานขององค์การมหาชน
16 สิงหาคม 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
10 สิงหาคม 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ยกเลิกการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีคัดเลือก (ครั้งที่ 1)
6 สิงหาคม 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงาน ก.พ.ร.

กรกฎาคม 256430 กรกฎาคม 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างผลิกเอกสาร จำนวน 2 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 กรกฎาคม 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง การจ้างผลิตเอกสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 กรกฎาคม 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง การจ้างทำตรายาง จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 กรกฎาคม 2564 ประกาศราคากลาง โครงการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ระยะที่ 3 (Doing Business Phase 3)
19 กรกฎาคม 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างผลิตเอกสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 กรกฎาคม 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างผลิตเอกสาร จำนวน 2 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 กรกฎาคม 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง การจ้างเหมาบริการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 กรกฎาคม 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 กรกฎาคม 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564
7 กรกฎาคม 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงาน ก.พ.ร.
6 กรกฎาคม 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 กรกฎาคม 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างผลิตเอกสาร จำนวน 2 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มิถุนายน 256430 มิถุนายน 2564 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาาน ก.พ.ร.)
30 มิถุนายน 2564 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
21 มิถุนายน 2564 ประกาศ สำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ระยะที่ 3 (Doing Business Phase 3)
17 มิถุนายน 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง การจ้างปรับปรุงซ่อมกระจกทางเดินบัจได ชั้น 1-5 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มิถุนายน 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการจ้างที่ปรีกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
11 มิถุนายน 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างผลิตเอกสาร จำนวน 2 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 มิถุนายน 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงาน ก.พ.ร.
8 มิถุนายน 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงาน ก.พ.ร.
8 มิถุนายน 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างผลิตเอกสาร จำนวน 2 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมษายน 256429 เมษายน 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ การตรวจสอบประเมินผลภาคราชการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 เมษายน 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง การจัดซื้อเครื่องจ่ายสเปรย์แอลกอฮอล์อันโนมัติ (รุ่นติดผนัง) จำนวน 6 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 เมษายน 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสํญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
7 เมษายน 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
2 เมษายน 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 เมษายน 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง จ้างซ่อมพัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 เมษายน 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 เมษายน 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง การจัดซื้อกระดาษ A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มีนาคม 2564


30 มีนาคม 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบการรายงานผลการประเมินส่วนราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มีนาคม 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง การจ้างซ่อมพัสดุ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มีนาคม 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมความซื่อตรงในการบริหารงานภาครัฐ และการออกแบบมาตรการประเมินความซื่อตรงที่มีประสิทธิภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มีนาคม 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการวิเคราะห์สภาวการณ์การบริหารงานภาครัฐแบบองค์รวมและการมองภาครัฐแห่งอนาคต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มีนาคม 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มีนาคม 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มีนาคม 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 มีนาคม 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลการพัฒนาระบบราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 มีนาคม 2564 ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาระบบการรายงาานผลการประเมินส่วนราชการ
3 มีนาคม 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลภาครัฐในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ +9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 มีนาคม 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มถึงใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 มีนาคม 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 มีนาคม 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

กุมภาพันธ์ 2564


23 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง การจัดซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ ชนิด 2 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาใบอนุญาตการใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ จำนวน 310 สิทธิ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบริการ webstat และ webmonitor ของ https://www.opdc.go.th ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง การจ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบเครื่องเสียงห้องประชุม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศราคากลาง โครงการส่งเสริมความซื่อตรงในการบริหารงานภาครัฐและการออกแบบมาตรการประเมินความซื่อตรงที่มีประสิทธิภาพ
5 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 กุมภาพันธ์ 2564 ประการศราคากลาง โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลการพัฒนาระบบราชการ
4 กุมภาพันธ์ 2564 ประการศราคากลาง โครงการวิเคราะห์สภาวการณ์บริหารงานภาครัฐแบบองค์รวมและการมองภาครัฐแห่งอนาคต
3 กุมภาพันธ์ 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

มกราคม 2564


27 มกราคม 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
26 มกราคม 2564 โครงการการศึกษาออกแบบและจัดทำต้นแบบของระบบการค้าดิจิทัลแพลตฟอร์มแห่งชาติ (National Digital Trade Platform)
15 มกราคม 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงาน ก.พ.ร.
14 มกราคม 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อสนับสนุนการลงเวลาทำงานแบบยืดหยุน (Flexible Time) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มกราคม 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อสนับสนุนการลงเวลาทำงานแบบยืดหยุ่น (Flexible Time) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มกราคม 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสํญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
11 มกราคม 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อใบอนุญาตการใช้งาน Zoom Meeting Business Bundle 10 Licenses Annual 1 Year จำนวน 1 สิทธิ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง