ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศราคากลาง

แชร์หน้านี้

พุทธศักราช 2564กรกฎาคม 256423 กรกฎาคม 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง การจ้างทำตรายาง จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 กรกฎาคม 2564 ประกาศราคากลาง โครงการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ระยะที่ 3 (Doing Business Phase 3)
12 กรกฎาคม 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง การจ้างเหมาบริการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 กรกฎาคม 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 กรกฎาคม 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564
7 กรกฎาคม 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
6 กรกฎาคม 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

มิถุนายน 256430 มิถุนายน 2564 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาาน ก.พ.ร.)
30 มิถุนายน 2564 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
21 มิถุนายน 2564 ประกาศ สำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ระยะที่ 3 (Doing Business Phase 3)
17 มิถุนายน 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง การจ้างปรับปรุงซ่อมกระจกทางเดินบัจได ชั้น 1-5 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มิถุนายน 2564 ประกาศ สำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการจ้างที่ปรีกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
9 มิถุนายน 2564 ประกาศ สำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงาน ก.พ.ร.
8 มิถุนายน 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงาน ก.พ.ร.

เมษายน 256429 เมษายน 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ การตรวจสอบประเมินผลภาคราชการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 เมษายน 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง การจัดซื้อเครื่องจ่ายสเปรย์แอลกอฮอล์อันโนมัติ (รุ่นติดผนัง) จำนวน 6 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 เมษายน 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสํญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
7 เมษายน 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
2 เมษายน 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 เมษายน 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง จ้างซ่อมพัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 เมษายน 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 เมษายน 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง การจัดซื้อกระดาษ A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มีนาคม 2564


30 มีนาคม 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบการรายงานผลการประเมินส่วนราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มีนาคม 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง การจ้างซ่อมพัสดุ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มีนาคม 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมความซื่อตรงในการบริหารงานภาครัฐ และการออกแบบมาตรการประเมินความซื่อตรงที่มีประสิทธิภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มีนาคม 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการวิเคราะห์สภาวการณ์การบริหารงานภาครัฐแบบองค์รวมและการมองภาครัฐแห่งอนาคต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มีนาคม 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มีนาคม 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มีนาคม 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 มีนาคม 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลการพัฒนาระบบราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 มีนาคม 2564 ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาระบบการรายงาานผลการประเมินส่วนราชการ
3 มีนาคม 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลภาครัฐในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ +9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 มีนาคม 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มถึงใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 มีนาคม 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 มีนาคม 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

กุมภาพันธ์ 2564


23 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง การจัดซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ ชนิด 2 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาใบอนุญาตการใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ จำนวน 310 สิทธิ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบริการ webstat และ webmonitor ของ https://www.opdc.go.th ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง การจ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบเครื่องเสียงห้องประชุม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศราคากลาง โครงการส่งเสริมความซื่อตรงในการบริหารงานภาครัฐและการออกแบบมาตรการประเมินความซื่อตรงที่มีประสิทธิภาพ
5 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 กุมภาพันธ์ 2564 ประการศราคากลาง โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลการพัฒนาระบบราชการ
4 กุมภาพันธ์ 2564 ประการศราคากลาง โครงการวิเคราะห์สภาวการณ์บริหารงานภาครัฐแบบองค์รวมและการมองภาครัฐแห่งอนาคต
3 กุมภาพันธ์ 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

มกราคม 2564


27 มกราคม 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
26 มกราคม 2564 โครงการการศึกษาออกแบบและจัดทำต้นแบบของระบบการค้าดิจิทัลแพลตฟอร์มแห่งชาติ (National Digital Trade Platform)
15 มกราคม 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
14 มกราคม 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อสนับสนุนการลงเวลาทำงานแบบยืดหยุน (Flexible Time) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มกราคม 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อสนับสนุนการลงเวลาทำงานแบบยืดหยุ่น (Flexible Time) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มกราคม 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสํญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
11 มกราคม 2564 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อใบอนุญาตการใช้งาน Zoom Meeting Business Bundle 10 Licenses Annual 1 Year จำนวน 1 สิทธิ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง