คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

แชร์หน้านี้

1.
รองศาสตราจารย์วรากรณ์  สามโกเศศ ประธานอนุกรรมการ
2. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ อนุกรรมการ
3.
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ อนุกรรมการ
4.
เลขาธิการ ก.พ.ร. อนุกรรมการ
5.
อธิบดีกรมบัญชีกลาง อนุกรรมการ
6.
นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา อนุกรรมการ
7.
ศาสตราจารย์กิตติคุณบวรศักดิ์ อุวรรณโณ อนุกรรมการ
8.
นายประสัณห์ เชื้อพานิช อนุกรรมการ
9.
นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ อนุกรรมการ
10.
นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร อนุกรรมการ
11.
นายมนัส แจ่มเวหา อนุกรรมการ
12.
นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ อนุกรรมการ
13.
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. ที่เลขาธิการ ก.พ.ร. มอบหมาย อนุกรรมการและเลขานุการ
14.
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. ที่เลขาธิการ ก.พ.ร. มอบหมาย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ