สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรองศาสตราจารย์วรากรณ์ สามโกเศศ เป็นประธาน โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

         1. รับทราบบัญชาของนายกรัฐมนตรีที่มอบหมายให้สำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณาแนวทางการจัดทำตัวชี้วัดของส่วนราชการ ที่มุ่งการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการขจัดความยากจน

         2. เห็นชอบกรอบและแนวทางการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีกรอบการประเมิน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base) และการประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) โดยให้กระทรวงมีบทบาทหลักในการกำหนดตัวชี้วัด และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของกระทรวงและส่วนราชการในสังกัด ผ่านกลไกคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับกระทรวง โดยกำหนดให้มีตัวชี้วัดระดับกระทรวง และถ่ายทอดลงสู่ส่วนราชการระดับกรมภายในสังกัดกระทรวง

         3. เห็นชอบการปรับแนวทางการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยให้ส่วนราชการและจังหวัดรายงานผลการดำเนินงานเพื่อใช้ในการติดตาม (Monitoring) โดยไม่นำมาใช้ประเมินผล และให้ส่วนราชการและจังหวัดถอดบทเรียนในการบริหารจัดการผลกระทบ และการแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน รวมทั้งให้สำนักงาน ก.พ.ร. สรุปบทเรียนในการบริหารจัดการผลกระทบในภาพรวมของส่วนราชการและจังหวัด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานและให้บริการประชาชนได้ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ หากเกิดภาวะวิกฤตในอนาคต

         ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. จะนำเรื่องกรอบและแนวทางการประเมินส่วนราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการปรับแนวทางการประเมินส่วนราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสนอ ก.พ.ร. และคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป


กลุ่มงานการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ