ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง รายละเอียดการทดสอบขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเหมาะสมทางบุคลิกภาพ พฤติกรรม และเชาวน์อารมณ์ เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 15

แชร์หน้านี้