กรมปศุสัตว์ ขับเคลื่อนการบริการสู่ระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบในปี 2564

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. พร้อมด้วยนายอาศิส อัญญะโพธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาดิจิทัลโซลูชันส์ 1 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ได้ประชุมหารือร่วมกับนายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และคณะ เกี่ยวกับการดำเนินการร่วมกันเพื่อพัฒนางานบริการ จำนวน 3 ใบอนุญาต ให้เป็นระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ โดยมีรายละเอียดที่สำคัญในแต่ละใบอนุญาต ดังนี้

         1. ใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการสถานพยาบาลสัตว์

             ปัจจุบันมีการให้บริการผ่านระบบ Biz Portal แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อให้สามารถชำระค่าธรรมเนียมผ่านช่องทางออนไลน์และออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งได้จัดนิเทศความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการให้บริการแบบ Fully Digital ผ่านระบบ Biz Portal ในต่างจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

         2. ใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการการค้ากำไรซึ่งสัตว์และซากสัตว์

             ปัจจุบันมีการให้บริการผ่านระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์ซากสัตว์ ระบบใหม่ (New e-Movement) ซึ่งให้บริการแบบออนไลน์ครอบคลุมตั้งแต่การยื่นคำขอ การชำระค่าธรรมเนียม และออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีแนวทางจะเชื่อมโยงกับระบบ Biz Portal เพื่อเพิ่มช่องทางการรับบริการผ่านทางออนไลน์ในโอกาสถัดไป

         3. ใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

             ปัจจุบันมีการให้บริการผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ โดยในปี 2564 จะพัฒนาเชื่อมโยงกับระบบ Biz Portal เพื่อเพิ่มช่องทางการรับบริการผ่านทางออนไลน์ และยกระดับให้เป็น Fully Digital ครอบคลุมตั้งแต่การยื่นคำขอ การชำระค่าธรรมเนียม และออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์

         นอกจากการประชุมหารือเกี่ยวกับงานบริการ 3 ใบอนุญาตข้างต้นแล้ว กรมปศุสัตว์ได้เสนองานบริการที่ต้องการพัฒนาให้เป็น Fully Digital เพิ่มเติมอีก 1 งานบริการ ได้แก่ ใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นอำนาจอนุมัติอนุญาตของอธิบดี แต่ยังต้องมีการยื่นคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบด้วยตนเองหรือช่องทางไปรษณีย์ รวมทั้งความเป็นไปได้ในการให้บริการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ผ่านระบบ Biz Portal และการปรับปรุงกระบวนงานของกรมปศุสัตว์ให้สอดรับตามร่างพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. ....กลุ่มงานการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ