สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีสำนักงาน ก.พ.ร.

แชร์หน้านี้