กระทรวงการคลัง

แชร์หน้านี้


กรม
(เลือกที่ชื่อกรมเพื่อแสดงหมายเลขติดต่อ)
โทรศัพท์ อีเมล ช่องทางอื่น ๆ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 0 2126 5800 saraban@mof.go.th Hotline 1689
Facebook
กรมธนารักษ์ 0 2059 4999,  0 2273 0899-903 saraban@treasury.go.th Facebook
กรมบัญชีกลาง 0 2127 7000 saraban@cgd.go.th Facebook
กรมศุลกากร  

Call center 1164
0 2667 7767

saraban@customs.go.th   Facebook
กรมสรรพสามิต   0 2241 4978 ต่อ 552201 และ 552202   saraban@excise.go.th   Facebook
กรมสรรพากร   0 2272 9390   saraban@rd.go.th   Facebook
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ   0 2298 5880-7 ต่อ 2196   saraban@sepo.go.th   Facebook
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง   0 2273 9020 ต่อ 3124   saraban@fpo.go.th   Facebook
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ   0 2265 8050 ต่อ 5333, 5705   saraban@pdmo.go.th   Facebook