กระทรวงแรงงาน

แชร์หน้านี้


กรม
(เลือกที่ชื่อกรมเพื่อแสดงหมายเลขติดต่อ)
หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล ช่องทางอื่น ๆ
รวมเบอร์ติดต่อทุกกรม  
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 0 2232 1262-4, 1467
สำหรับประชาชนติดต่อ
0 2247 2282
สำหรับหน่วยงานราชการติดต่อ
0 2247 5380
สายด่วน 1506 กด 5"  
webmaster@mol.mail.go.th
Facebook
กองกลาง 0 2232 1141    
กองกฎหมาย 0 2232 1211  
กองบริหารการคลัง 0 2232 1191  
กองบริหารทรัพยากรบุคคล   0 2232 1382    
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์   0 2232 1296    
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน   0 2232 1518    
กองเศรษฐกิจการแรงงาน   0 2232 1374    
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   0 2232 1135    
สำนักตรวจและประเมินผล   0 2232 1101    
ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน   0 2232 1320    
สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ   0 2232 1329    
กลุ่มตรวจสอบภายใน   0 2232 1001    
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   0 2232 1364    
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต   0 2232 1097    
สำนักงานนโยบายแรงงานนอกระบบ   0 2232 1159    
กรมการจัดหางาน   กรมการจัดหางาน   สายด่วนกระทรวงแรงงาน
โทร.1506 กด 2
กรมการจัดหางาน
สายด่วนกรมการจัดหางาน
โทร. 1694 0 2248 6834
saraban@doe.go.th Facebook
กลุ่มตรวจสอบภายใน 2245 2921, 2248 6833 internalaudit.doe@gmail.com    
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร     asdg@doe.go.th    
กองทะเบียนจัดหางานกลาง
และคุ้มครองคนหางาน
 
0 2245 0964,
0 2248 2278,
0 2278 7291
   
กองนิติการ   0 2245 2834   aw@doe.go.th    
กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ   0 2245 9440 ,
0 2245 0832 ,
0 2245 6500  
   
กองส่งเสริมการมีงานทำ กองส่งเสริมการมีงานทำ
0 2245 1317,
0 2245 1064
กองทุนผู้รับงานไปทำที่บ้าน
กองส่งเสริมการมีงานทำ
0 2245 1317
networkguidance@gmail.com
kss999@hotmail.co.th  
 
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน   0 2245 1348   Lmiinfodoe@gmail.com   Facebook
กองบริหารทรัพยากรบุคคล   0 2245 1996   winai.hrad@gmail.com    
กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน       Facebook
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน   0 2248 6653      
สำนักงานเลขานุการกรม   0 2248 6834      
สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว   0 2273 8210,
0 2273 8217
funddoe.g@gmail.com  
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน   0 2245 1707-8,
0 2248 4782-7
เบอร์สายด่วน 1506 กด 4
webmaster@dsd.go.th   Facebook
สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก   0 2245 6894   oitt.dsd.go.th    
สำนักพัฒนามาตรฐาน
และทดสอบฝีมือแรงงาน  
0 2245 1705   standard.dsd.go.th    
สำนักงานเลขานุการกรม   0 2247 0302   secretary.dsd.go.th    
กองแผนงานและสารสนเทศ   0 2643 4985 it.dsd.go.th  
กองพัฒนาศักยภาพแรงงาน
และผู้ประกอบกิจการ  
0 2643 4978   wepdp.dsd.go.th    
กองบริหารการคลัง   0 2354 0276   finance.dsd.go.th    
กองบริหารทรัพยากรบุคคล   0 2643 4989   dsdbumnet@hotmail.com  Facebook
กองวิเทศสัมพันธ์   0 2245 1829   icd.dsd.go.th    
กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน   0 2643 4982   sdpaa.dsd.go.th    
กลุ่มกฎหมาย   0 2248 3867   legalaffairs.dsd.go.th    
กลุ่มตรวจสอบภายใน   0 2245 1830   internal.dsd.go.th    
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   0 2247 0303   msdu.dsd.go.th    
สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม   0 2248 3385   inspector.dsd.go.th    
สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ   0 2245 1703   oloc.dsd.go.th    
ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  
0 2246 1936   itcenter.dsd.go.th    
กองสื่อสารองค์กร   0 2245 4035   pr.dsd.go.th    
สถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล   0 2643 6038   disda.dsd.go.th    
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน   สายด่วน 1506 กด 3,
0 2245 8541
info@labour.mail.go.th Facebook
สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน   0 2245 4987,
หมายเลขภายใน 2307, 2292 
tls@labour.mail.go.th  
กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน   0 2245 5188,
หมายเลขภายใน 2293  
 
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ   0 2027 7835   witoon.g@labour.mail.go.th
สำนักแรงงานสัมพันธ์   0 2246 8392,
หมายเลขภายใน 2010
relation@labour.mail.go.th
กองความปลอดภัยแรงงาน 0 2448 9128-39,
หมายเลขภานใน 525
safety@labour.mail.go.th
กองคุ้มครองแรงงาน 0 2246 1622,
หมายเลขภายใน 2995
 
กองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ 0 2246 2707,
หมายเลขภายใน 2270
informal@labour.mail.go.th
สำนักงานเลขานุการกรม 0 2245 8541,
หมายเลขภายใน 2083
secretary@labour.mail.go.th
กองบริหารการคลัง 0 2245 6680,
หมายเลขภายใน 2093
finance@labour.mail.go.th
กองการเจ้าหน้าที่ 0 2245 2571,
หมายเลขภายใน 2210
personnel@labour.mail.go.th
กองนิติการ 0 2246 7589,
หมายเลขภายใน 2255
legal@labour.mail.go.th
กองสวัสดิการแรงงาน 0 2248 6786,
หมายเลขภายใน 2040-1
welfare@labour.mail.go.th
กลุ่มตรวจสอบภายใน 0 2246 6340,
หมายเลขภายใน 2100
internal_audit@labour.mail.go.th
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0 2246 0363,
หมายเลขภายใน 2143
asdg@labour.mail.go.th
สำนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม สายด่วน 1506 กด 1 info@sso1506.com
ssoeditorial@gmail.com
Facebook
กองกฏหมาย 0 2956 2653
กองนโยบายและแผนงาน 0 2956 2173
กองบริหารการเงินและการบัญชี 0 2956 2454
กองคลัง 0 2956 2061
กองบริหารการลงทุน 0 2956 2417
กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0 2956 2133
สำนักเงินสมทบ 0 2956 2252
สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ 0 2956 2492
สำนักตรวจสอบ 0 2956 2572
สำนักเงินสมทบ 0 2956 2252
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 2956 2331
สำนักสิทธิประโยชน์ 0 2956 2282
สำนักเสริมสร้างความมั่นคง
แรงงานนอกระบบ
0 2956 2106
กลุ่มตรวจสอบภายใน 0 2956 2693
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0 2956 2214
กองวิจัยและพัฒนา 0 2956 2901
กองฝึกอบรม 0 2956 2315
ศูนย์สารนิเทศ 0 2956 2532
สำนักงานกองทุนเงินทดแทน 0 2956 2743