กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แชร์หน้านี้


กรม
(เลือกที่ชื่อกรมเพื่อแสดงหมายเลขติดต่อ)
หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล ช่องทางอื่น ๆ
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
เบอร์กลาง 0 2659 6527 
08 7685 9494
m-society0200@saraban.mail.go.th Facebook
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0 2202 9554 psdg@m-society.go.th
กลุ่มตรวจสอบภายใน   internalaudit@m-society.go.th  
กองกลาง 0 2659 6440 
08 1174 5061
busaya.j@m-society.go.th  
กองการต่างประเทศ (ฝ่ายบริหารทั่วไป) 0 2202 9095 fad@m-society.go.th
admin.fad@m-society.go.th
Facebook
กองกฎหมาย 0 2202 9012 
08 9685 8511
lad@m-society.go.th
กองตรวจราชการ 0 2659 6594 
08 1174 5062
Inspect@m-society.go.th
กองต่อต้านการค้ามนุษย์ 0 2202 9083 
08 9205 3547
datip@m-society.go.th Facebook
กองมาตรฐานการพัฒนาสังคมฯ 0 2202 9044 
08 9205 3943
anusasanun@gmail.com  
กองพัฒนานโยบายและนวัตกรรมฯ 08 1174 5055 nantnadda.r@gmail.com
สถาบันพระประชาบดี 0 2577 1810   
08 4624 5255
jameekorn.ps@gmail.com Facebook
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
เบอร์กลาง

0 2255 5850-7
0 2253 9116-7


saraban@dcy.go.thFacebook
กรมกิจการผู้สูงอายุ เบอร์กลาง 0 2642 4901 ต่อ 203 saraban@dop.mail.go.th Facebook
ราชการบริหารส่วนกลาง(อธิบดี) 0 2642 4901 ต่อ 414  
ราชการบริหารส่วนกลาง (รองอธิบดี) 0 2642 4336-39 ต่อ 223  
ราชการบริหารส่วนกลาง
(ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ)
0 2642 4901 ต่อ 316   
08 1174 4929
 
กลุ่มตรวจสอบภายใน 0 2642 4338 ต่อ 218   
06 2594 8234
 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0 2642 4338   
06 2593 8802
 
สำนักงานเลขานุการกรม 0 2642 4901 ต่อ 402   
08 1908 4143
 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 0 2642 4337 ต่อ 312  
กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ 0 2642 4339 ต่อ 301
กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ 0 2354 6100   
06 2594 8106
 
กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ 0 2642 4355 ต่อ 108  
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
บ้านบางแค
0 2413 1141 Facebook
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
บ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี
0 3824 1121 Facebook
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
บ้านธรรมปรกรณ์ (เชียงใหม่)
0 5327 8573  
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอาย
ุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา
0 7327 4487  
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
วาสนะเวศม์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0 3574 3077   
09 4264 1888
 
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต
0 7652 9699-700 Facebook
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
0 4339 3457   
08 9599 4479
Facebook
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
0 4418 2560-1   
09 3396 7337
Facebook
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม 0 4205 0055-606 3963 5936 Facebook
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา 0 7480 193008 9599 4479 Facebook
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี   Facebook
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง 0 5482 5576   
08 1878 1267
Facebook
ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี 0 3811 1724-6 Facebook
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เบอร์กลาง 0 2306 8746 contact@dwf.go.th Facebook
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร) 0 2306 8775-6 kaporo8776@dwf.go.th
กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตสน.) 0 2306 8705 dwf.internal@gmail.com
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม (กคธ) 0 2306 8755 Dwf0518@dwf.go.th
สำนักงานเลขานุการกรม 0 2306 8746 dwf0501@gmail.com
กองความเสมอภาคระหว่างเพศ 0 2642 7741 dwf0504.1@hotmail.com
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 0 2306 8772 jiraporn.ye@dwf.go.th
กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว 0 2642 7746 family.gm@dwf.go.th Facebook
กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ 0 2642 5050 alldwf.22@gmail.com Facebook
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เบอร์กลาง 0 2659 6060   
08 4753 9692
m-society0600@saraban.mail.go.th Facebook
กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 0 2659 6267   
08 9968 6390
Management_bsws@dsdw.go.th  
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ 0 2659 6185   
08 1612 9509
gorsorkor@gmail.com Facebook
กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ 0 2659 6326 
09 1404 8514
chorchor.dsdw@gmail.com Facebook
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 0 2659 6230   
08 4700 0554
management_spd@dsdw.go.th  
กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 0 2306 8894   
08 9206 3722
plans.bsd@gmail.com  
กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม 0 2659 6168   
08 1936 0892
csv.dsdw@dsdw.go.th Facebook
กองหนึ่งใจ...เดียวกันฯ 0 2306 8883   
06 3192 7515,
06 3192 7529,
06 5942 4937,
06 3192 7485
mol.dsdw@gmail.com Facebook
กลุ่มตรวจสอบภายใน 0 2659 6308-11,
0 2659 6177   
08 1174 4151
audit_dsdw@dsdsw.go.th Facebook
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0 2659 6243   
08 9192 5215
psdg@dsdw.go.th Facebook
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เบอร์กลาง 0 2354 3388 webmaster@dep.go.th
(รับ-ส่งหนังสือ)
m-society0700@saraban.mail.go.th
Facebook
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 0 2354 3811   
08 1907 2890
saranpat.a@m-society.go.th
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 0 2354 3898 
08 1700 1412
dep.team2561@gmail.com
กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ 0 2354 3761   
08 1859 8268
manage.kss@gmail.com
กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ 0 2106 9304
08 1562 5821
room.nep@gmail.com
กองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ 0 2354 5291
08 1859 8267
admin.wpd@dep.go.th
สำนักงานเลขานุการกรม 0 2354 3787
09 8830 4949
secretarydep3@gmail.com
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0 2354 6501
06 5504 1488
asds.dep@gmail.com