กระทรวงคมนาคม

แชร์หน้านี้


กรม
(เลือกที่ชื่อกรมเพื่อแสดงหมายเลขติดต่อ)
หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล ช่องทางอื่น ๆ
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เบอร์กลาง 0 2283 3000
สายด่วนศูนย์ปลอดภัยคมนาคม : 1356
mot0200@mot.go.th
saraban@mot.go.th
Facebook
กรมการขนส่งทางบก เบอร์กลาง 0 2271 8888
ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : 1584
webmaster@dlt.mail.go.th Facebook
กรมการขนส่งทางราง เบอร์กลาง 0 2164 2607 admin@drt.go.th Facebook
กรมเจ้าท่า เบอร์กลาง 0 2233 1311-8
สายด่วน 1199 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
MARINE@MD.GO.TH Facebook
กรมทางหลวง เบอร์กลาง 0 2206 3789 saraban@doh.go.th Facebook
Line
กองการเงินและบัญชี 0 2354 6586 finance1@doh.go.th
กองการเจ้าหน้าที่ 0 2354 668-75 ต่อ 25103 person1@doh.go.th
กองการพัสดุ 0 2354 6505 procure1@doh.go.th
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 0 2354 6498 doh1175@doh.go.th
กองฝึกอบรม 0 2354 6600 train.1@doh.go.th
แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 0 2360 7954-5 doh1171@doh.go.th
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 2354 6667-78 ต่อ 26700 inform.1@doh.go.th
สำนักกฏหมาย 0 2354 6680 legal.1@doh.go.th
สำนักก่อสร้างทางที่ 1 0 2354 6587 road1.1@doh.go.th
สำนักก่อสร้างทางที่ 2 0 2354 6754 road2.1@doh.go.th
สำนักก่อสร้างสะพาน 0 2354 6505 bridge.1@doh.go.th
สำนักเครื่องกลและสื่อสาร 0 2574 6447 mecha.1@doh.go.th
สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ 0 2354 5755 weigh.ad@doh.go.th
สำนักงานตรวจสอบภายใน 0 2354 6566 audit.1@doh.go.th
สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร 0 2354 6758 adminis.1@doh.go.th
สำนักงานเลขานุการกรม 0 2354 6518 secre.1@doh.go.th
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 0 2354 6631 right.1@doh.go.th
สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ 0 2354 6705 loan.1@doh.go.th
สำนักบริหารบำรุงทาง 0 2354 6668 ต่อ 23503 maint.1@doh.go.th
สำนักแผนงาน 0 2354 6716 plann.1@doh.go.th
สำนักมาตรฐานและประเมินผล 0 2354 1054 standard1@doh.go.th
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ 0 2354 6526 mater.1@doh.go.th
สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง 0 2354 0186 resea.1@doh.go.th
สำนักสำรวจและออกแบบ สำนักสำรวจและออกแบบ design.1@doh.go.th
สำนักอำนวยความปลอดภัย 0 2354 1027 traff.1@doh.go.th
กองบังคับการตำรวจทางหลวง 0 2354 6007 polhys2@doh.go.th
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลงานทาง 0 3831 4005 htc_sriracha@doh.go.th
กรมทางหลวงชนบท เบอร์กลาง 0 2551 5000   สายด่วน : 1146 drrsaraban@drr.go.th Facebook
กรมท่าอากาศยาน เบอร์กลาง 0 2287 0320-9 webmaster@airports.go.th Facebook
Twitter
สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เบอร์กลาง 0 2215 1515, 0 2215 668
0 2215 5410, 0 2216 2852
webmaster@otp.go.th Facebook