กระทรวงพลังงาน

แชร์หน้านี้


กรม
(เลือกที่ชื่อกรมเพื่อแสดงหมายเลขติดต่อ)
โทรศัพท์ อีเมล ช่องทางอื่น ๆ
สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 0 2140 6000 servicelink@energy.go.th Facebook
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 0 2794 3000 saraban@dmf.go.th Facebook
กรมธุรกิจพลังงาน 0 2794 4555 sarabanklang@doeb.go.th Facebook
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 0 2223 0021-9 esaraban@dede.go.th Facebook
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 0 2612 1555 webmaster@eppo.go.th Facebook