กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์หน้านี้

กรม
(เลือกที่ชื่อกรมเพื่อแสดงหมายเลขติดต่อ)
โทรศัพท์ อีเมล ช่องทางอื่น ๆ
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 0 2209 3592-95 m-culture0200@saraban.mail.go.th Facebook
กรมการศาสนา 0 2209 3699 saraban@dra.mail.go.th Facebook
กรมศิลปากร 0 2221 7811, 0 2223 0976
0 2225 2652, 0 2623 6450
manager@finearts.go.th,
fad@saraban.mail.go.th
Facebook
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 0 2247 0013 saraban@culture.mail.go.th Facebook
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 0 2224 1408 bpi@bpi.mail.go.th Facebook
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 0 2202 9639 info.ocac@gmail.com Facebook