กระทรวงศึกษาธิการ

แชร์หน้านี้

กรม
(เลือกที่ชื่อกรมเพื่อแสดงหมายเลขติดต่อ)
โทรศัพท์ อีเมล ช่องทางอื่น ๆ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 0 2628 5615 saraban@moe.go.th Facebook
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 0 2288 5585 saraban@obecmail.obec.go.th Facebook
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 0 2026 5555 ต่อ 1102 
09 4156 5464
eoffice@vec.mail.go.th Facebook
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 0 2668 7110 ต่อ 1410, 1446 saraban@onec.go.th Facebook