กระทรวงสาธารณสุข

แชร์หน้านี้


กรม
(เลือกที่ชื่อกรมเพื่อแสดงหมายเลขติดต่อ)
โทรศัพท์ อีเมล ช่องทางอื่น ๆ
รวมเบอร์ติดต่อทุกกรม
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 0 2590 1000 moph0200@saraban.mail.go.th Facebook
กรมการแพทย์ 0 2590 6000 gmdms@dms.mail.go.th Facebook
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 0 2591 7007 moph0500@saraban.mail.go.th Facebook
Line
กรมควบคุมโรค สายด่วน 1422
0 2590 3000
oscsaraban@ddc.mail.go.th Facebook
Line
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 0 2591 1707 moph0600@saraban.mail.go.th Facebook
Line
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สายด่วน 1426
0 2193 7000
moph0700@saraban.mail.go.th Facebook
กรมสุขภาพจิต สายด่วน 1323
0 2149 5555-60
dmhsec@dmh.mail.go.th Facebook
กรมอนามัย 0 2590 4000 moph0900@saraban.mail.go.th Facebook
Line
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สายด่วน 1556
0 2590 7000
contact@fda.moph.go.th Facebook