กระทรวงอุตสาหกรรม

แชร์หน้านี้


กรม
(เลือกที่ชื่อกรมเพื่อแสดงหมายเลขติดต่อ)
หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล ช่องทางอื่น ๆ
สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานรัฐมนตรี 08 9456 0033 pijic_k@hotmail.com Facebook
กองกลาง 02 430 6950
06 5549 4661
mng@industry.go.th
กองกฎหมาย 02 430 6957
06 2596 7490
legal.moi@hotmail.com
กองตรวจราชการ 02 430 6954
09 8280 2715
pongsiri.aon@gmail.com
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 02 430 6963
06 2497 9595
naruebordin@gmail.com
กองบริหารทรัพยากรบุคคล 02 430 6977
09 4697 7444
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 02 430 6960
08 1593 8822
iamverawatsrisom@gmail.com
กลุ่มตรวจสอบภายใน 02 430 6967
06 2602 7678
darunee1961pu@gmail.com
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 02 430 6971
08 9681 9559
psdg.ops@hotmail.com
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 02 430 6974
06 1415 4679
acc.ops@gmail.com
สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี
ตามแนวประชารัฐ
06 1419 3110 smefund.service@gmail.com
กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานเลขานุการกรม 0 2202 4006
08 1066 2150
thanomnuan@diw.go.th Facebook
กองกฎหมาย 0 2202 3994
08 1994 0052
kanokpon-sk@hotmail.com
กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน 0 2202 4171
08 1832 5553
piyaratanawongtongluea@gmail.com
กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 1 0 2202 4038
08 1918 3153
narong.bo@diw.go.th
กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2 0 2202 4097
08 9888 8410
napatsawan.n@diw.mail.go.th
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 0 2202 4243
06 5954 6821
prasomd@yahoo.com
กองพัฒนาระบบมาตรฐานงานกำกับโรงงาน 0 2202 4120
06 5504 1470
r.sombutsiri@gmail.com
กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย 0 2202 4225
09 4240 4379
salinee.p@diw.mail.go.th
กองส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิต
และพื้นที่อุตสาหกรรม
0 2202 4184
08 1843 4924
arthit.i@diw.mail.go.th
กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม 0 2202 4167
09 5789 4151
amnard.h@diw.mail.go.th
กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน 0 2202 4203
08 6823 9537
jinda.t@diw.mail.go.th
กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน 0 2202 4082
08 8195 6536
mr_pnss@yahoo.com
กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 0 2202 4031
06 3962 9987
chanuntida112@gmail.com
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 2202 4133
06 1397 7932
teeratas.i@diw.mail.go.th
สำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง 0 2202 4056
08 1648 9500
pornyod.k@diw.go.th
ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 06 1892 2295 kanoktita5530@gmail.com
กลุ่มตรวจสอบภายใน 0 2202 4046
08 1571 7767
chaiwat.m@diw.mail.go.th
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานเลขานุการกรม 0 2430 6865-66
08 6326 7589
ampornpan@dip.go.th Facebook
กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม 0 2430 6869-70
09 7283 7744
 
กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม 0 2430 6871-72
08 4700 3798
 
กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0 2367 8001
08 9718 6262
 
กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน 0 2367 8335
06 3197 3865
 
กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 0 2367 8021
08 1429 8209
 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 0 2430 6867-68
09 2246 2141
 
กองโลจิสติกส์ 0 2430 6877-78
09 1436 6626
 
กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ 0 2430 6873-74
09 8969 4196
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 2430 6879
09 2246 7680
 
กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม 0 2430 6875-76
09 0198 5980
 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เบอร์กลาง 0 2430 6995 saraban@dpim.mail.go.th
Facebook
กองกฎหมาย 0 2202 3621  
กองบริการงานอนุญาต 0 2202 3886  
กองบริหารจัดการวัตถุดิบอุตสาหกรรม 0 2202 3727  
กองบริหารสิ่งแวดล้อม 0 2202 3681  
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 0 2202 3867  
กองวิศวกรรมบริการ 0 2202 3566  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 2202 3875  
กลุ่มตรวจสอบภายใน 0 2202 3584  
กองนวัตกรรมและวัตถุดิบอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 0 2202 3693  
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย สำนักงานเลขานุการกรม 0 2202 3073
08 1805 9680
oscb_0603@oscb.go.th Facebook
กองอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย
และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
0 2202 3272
08 1174 4161
oscb_0605@oscb.go.th
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 0 2202 3080 oscb_0604@oscb.go.th
กองส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อย
และน้ำตาลทรายภาคที่ 1
0 3469 8189
08 1856 5755
oscb_0606@oscb.go.th
กองส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อย
และน้ำตาลทรายภาคที่ 2
0 5585 0844-5
08 2464 6363
oscb_0607@oscb.go.th
กองส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อย
และน้ำตาลทรายภาคที่ 3
0 3834 1981 2
08 1917 2901
oscb_0608@oscb.go.th
กองส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อย
และน้ำตาลทรายภาคที่ 4
0 4239 8544
09 8212 6560
oscb_0609@oscb.go.th
กลุ่มนิติการ 0 2202 3285
08 1408 4335
legaloscb@gmail.com
กลุ่มตรวจสอบภายใน 0 2202 3076
06 1418 2712
auditoscb@gmail.com
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0 2202 3076
08 5210 8181
psd.oscb@gmail.com
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำนักงานเลขานุการกรม 0 2202 3306
08 9969 2982
secretary@tisi.mail.go.th Facebook
กองกฎหมาย 0 2202 3521
08 1929 8120
singto3489@gmail.com
กองกำกับองค์กรด้านการมาตรฐาน 0 2354 3385
08 9111 5417
thanakon@tisi.mail.go.th
กองกำหนดมาตรฐาน 0 2202 3330
09 3269 5451
standardtisi@gmail.com
กองควบคุมมาตรฐาน 0 2202 3386-7
08 1639 0539
certification@tisi.mail.go.th
กองตรวจการมาตรฐาน 1 0 2202 3328-9
06 5950 1108
serve1@tisi.mail.go.th
กองตรวจการมาตรฐาน 2 0 2202 3331-2
08 9639 0122
serve2@tisi.mail.go.th
กองตรวจการมาตรฐาน 3 0 2202 3351
08 1482 6932
serve3@tisi.mail.go.th
กองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ 0 2202 3502
08 5127 6998
Thaitisi@tisi.mail.go.th
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 0 2202 3501
08 5485 5854
opdctisi@tisi.mail.go.th
กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน 0 2202 3324
08 7988 8310
pooworada@gmail.com
กองบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 0 2202 3352
08 5484 5876
prasong60@gmail.com
สำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ 0 2202 3486-7
09 3354 6563
nsc@tisi.mail.go.th
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 2202 3516
08 6901 8614
chotinee@tisi.mail.go.th
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเลขานุการกรม 0 2430 6800-01
08 9967 4284
somjit@oie.go.th Facebook
กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค 0 2430 6803
08 4438 7827
noppamart@oie.go.th
กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1 0 2430 6804
06 1417 1341
daungdow@oie.go.th
กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 0 2430 6805
06 1397 7934
kristsada@oie.go.th
กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 0 2430 6806
06 1398 9815
ni-on@oie.go.th
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ 0 2430 6807
06 3268 1968
pratana@oie.go.th
กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 0 2430 6808
06 3121 4354
nirada@oie.go.th
กลุ่มตรวจสอบภายใน 0 2430 6802
06 5953 4302
natnada@oie.go.th
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0 2430 6802
06 1412 3510
kanokwan@oie.go.th