กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แชร์หน้านี้


กรม
(เลือกที่ชื่อกรมเพื่อแสดงหมายเลขติดต่อ)
โทรศัพท์ อีเมล ช่องทางอื่น ๆ
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 2278 8500
Green call 1310
mnre0200@saraban.mail.go.th Green call 1310
Facebook
กรมควบคุมมลพิษ 0 2298 2000
สายด่วน 1650
pcd_saraban@pcd.go.th สายด่วน 1650
Facebook
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 0 2141 1296-99 it@dmcr.mail.go.th,
saraban@dmcr.mail.go.th
Website ระบบนามสงเคราะห์
Facebook
กรมทรัพยากรธรณี 0 2621 9500 saraban@dmr.mail.go.th Facebook
กรมทรัพยากรน้ำ 0 2271 6000 saraban@dwr.mail.go.th Facebook
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 0 2666 7000 dgr_sarabun@dgr.mail.go.th Facebook
กรมป่าไม้ 0 2561 4292-3
สายด่วนกรมป่าไม้ 1310 กด 3
sarabun@forest.go.th สายด่วนกรมป่าไม้ 1310 กด 3
Facebook
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 0 2278 8400-19 info@deqp.mail.go.th,
saraban@deqp.mail.go.th
Facebook
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 0 2561 0777
0 2579 6666
webmaster@dnp.mail.go.th Facebook 1
Facebook 2
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 2265 6500 sarabun@onep.go.th Facebook