กระทรวงพาณิชย์

แชร์หน้านี้

กรม
(เลือกที่ชื่อกรมเพื่อแสดงหมายเลขติดต่อ)
หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล ช่องทางอื่น ๆ
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์   0 2507 7000
0 2507 8000
สายด่วน 1203
webmaster@moc.go.th Facebook
กรมการค้าต่างประเทศ เบอร์กลาง สายด่วน 1385    
กองบริหารการค้าข้าว สายด่วน 1385
0 2547 4833 
กฎระเบียบเกี่ยวกับโควตาส่งออกข้าว EU และ UK :
   06 5549 7856, 08 5319 3337
กฎระเบียบเกี่ยวกับการนำเข้า - ส่งออกข้าว :
   08 1936 6483
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกข้าวไปจำหน่ายต่างประเทศ :
   08 1936 6483
การยื่นรายงานการส่งออกข้าวของสหภาพยุโรป (EU) :
   09 6849 9997
การยี่นรายงานการนำเข้าข้าวภายใต้ WTO :
   09 3592 9962
กฎระเบียบเกี่ยวกับโควตาส่งออกข้าว EU และ UK
   ek_arphorn@hotmail.com,
   jokentr@hotmail.com
กฎระเบียบเกี่ยวกับการนำเข้า - ส่งออกข้าว
   lookchinnamsaijung@hotmail.com
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกข้าว ไปจำหน่าย
ต่างประเทศ
   lookchinnamsaijung@hotmail.com
การยื่นรายงานการส่งออกข้าว
ของสหภาพยุโรป (EU)
   Janyanee7@gmail.com
การยี่นรายงานการนำเข้าข้าวภายใต้ WTO
   Rungrueng99@hotmail.com
Facebook
กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป กลุ่มมันสำปะหลัง 1 : 4554
กลุ่มมันสำปะหลัง 2 และเกษตร : 4550
กลุ่มอุตสาหกรรม 1 : 4504
กลุ่มอุตสาหกรรม 2 : 4503
กลุ่มอุตสาหกรรม 3: 4549   
กลุ่มมันสำปะหลัง 1 : 09 4667 9976
กลุ่มมันสำปะหลัง 2 และเกษตร : 08 7102 0702
กลุ่มอุตสาหกรรม 1 : 08 9698 5533
กลุ่มอุตสาหกรรม 2 : 08 6128 1158
กลุ่มอุตสาหกรรม 3: 09 1812 2765
กลุ่มมันสำปะหลัง 1
   tuangporn.janthok@gmail.com
กลุ่มมันสำปะหลัง 2 และเกษตร
   dftagrigroup1@gmail.com
กลุ่มอุตสาหกรรม 1
   dftmtadindus1@gmail.com
กลุ่มอุตสาหกรรม 2
   ind2mtad@gmail.com
กลุ่มอุตสาหกรรม 3
   dftindustry3@gmail.com
 
กองบริหารการนำเข้าและรับรองถิ่นกำเนิด กลุ่มป้องกันการแอบอ้างถิ่นกำเนิด
   0 2547 4763
กลุ่มตรวจสอบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า
   0 2547 5090 
กลุ่มป้องกันการแอบอ้างถิ่นกำเนิด
   08 5584 8914
กลุ่มตรวจสอบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า
   06 4107 9912
หลักการและการไต่สวน AC
   09 2552 6336, 09 9493 6645,
   08 9442 9959, 08 8549 7789
REX System : 06 3156 5545, 06 3419 2951
AWSC : 08 9495 2323, 06 3419 2951
กลุ่มป้องกันการแอบอ้างถิ่นกำเนิด
   importad@moc.go.th,
   importad.dft.moc@gmail.com
กลุ่มตรวจสอบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า
   rovers2597@gmail.com
หลักการและการไต่สวน AC
   ac2.dft@gmail.com, awaorr@gmail.com
REX System
   pongphobc@moc.go.th, varotk@moc.go.th
AWSC
   jittanant@moc.go.th, varotk@moc.go.th
 
กองบริหารสินค้าข้อตกลงและมาตรการการค้า มาตรการการค้า 1 : 0 2547 5095
มาตรการการค้า 2 : 0 2547 5096
มาตรการการค้า 3 : 0 2547 4734
บริหารสินค้าสองทาง 1 : 0 2547 4735
บริหารสินค้าสองทาง 2 : 0 2547 4840
มาตรการการค้า 1-3
   trqgroup2@gmail.com
บริหารสินค้าสองทาง 1-2
   tcwmd@outlook.com
 
กองสิทธิประโยชน์ทางการค้า     Line : @gsp_helper
สำนักบริการการค้าต่างประเทศ กลุ่มงานทะเบียนและข้อมูล :
   0 2547 4837, 0 2547 4829
กลุ่มงานกำกับและตรวจสอบ :
   0 2547 4826
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา :
   0 2547 4830, 0 2547 4838
กลุ่มออกใบอนุญาตฯ/หนังสือรับรอง
การส่งออก-นำเข้าสินค้า :
   - เกษตร 0 2547 4756, 02 547 4828
   - อุตสาหกรรม+ข้าว 0 2547 4828,
      0 2547 4831
กลุ่มออก Form C/O ส่วนกลาง :
   0 2547 4827, 0 2547 4753
กลุ่มออก Form C/O รัชดา :
   0 2511 3021 - 6
กลุ่มออก Form C/O สุวรรณภูมิ :
   0 2134 0944, 0 2134 0942
   
กลุ่มงานทะเบียนและข้อมูล 1385 ต่อ 138571-72    
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา 08 2829 1015
08 2829 1399
08 2829 1501
06 1240 1692
   
กลุ่มงานใบอนุญาตฯ และหนังสือรับรอง
การส่งออก-นำเข้าสินค้า
08 2829 1048
08 2829 1051
08 2601 8285
08 2829 1286
08 2829 1367
   
กลุ่มงานออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า รัชดา : 1385 ต่อ 138573-78
สุวรรณภูมิ : 1385 ต่อ 138570 
ส่วนกลาง : 08 2829 1147, 08 2829 1489,
         09 3664 1276, 08 2829 1402
สุวรรณภูมิ : 09 8682 4393
   
กรมการค้าภายใน เบอร์กลาง สายด่วน 1569
0 2507 5530
webmaster@dit.go.th Facebook
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เบอร์กลาง 0 2507 7572
0 2507 7565
saraban-dtn@moc.go.th
gen-admin@dtn.go.th
Facebook
สำนักการค้าบริการและการลงทุน 08 1909 9287 prew@moc.go.th  
สำนักบริหารกลาง 06 2594 5645 saraban-dtn@moc.go.th  
สำนักยุโรป 09 5692 2954
06 4519 4989
dtn_eu@dtn.go.th  
สำนักประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 06 3947 4566 dtn_as@dtn.go.th  
ศูนย์สารสนเทศการจรจาการค้าระหว่างประเทศ 08 1902 2566 lek@dtn.go.th  
สำนักการค้าสินค้า 09 0651 1545
08 1134 9961
pongwalais@dtn.go.th
arkkapatv@dtn.go.th
 
สำนักพัฒนาความพร้อมทางการค้า 08 0804 9933 wimolmas@moc.go.th  
สำนักอเมริกา แปซิฟิกและองค์การระหว่างประเทศ 08 8691 4058
09 8261 6392
apiwita@dtn.go.th
kanyaratr@dtn.go.th
 
สำนักเอเขีย แอฟริกาและตะวันออกกลาง 09 4695 5544 patuarpac@dtn.go.th  
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 08 5156 5004
09 1718 4906
dtn_pdg@dtn.go.th  
กรมทรัพย์สินทางปัญญา   สายด่วน 1368
0 2528 7010
Dipadmin@moc.go.th

Facebook
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เบอร์กลาง 0 2528 7600 secretary@dbd.go.th Facebook
สำนักกฎหมาย 0 2547 4472 law.dbd.15@gmail.com (ด้านกฎหมาย)

Facebook
กองทะเบียนธุรกิจ 0 2547 5155
0 2547 4450
สายด่วน 1570
regis@dbd.go.th (ด้านจดทะเบียนนิติบุคคล)  
กองข้อมูลธุรกิจ
0 2547 4373

0 2547 5978

(ด้านการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
(DBD e-Filing))
    efiling.training@gmail.com
(ด้านบริการข้อมูลธุรกิจ)
   dbd.businform@gmail.com,
   document@dbd.go.th
(ด้านบริการ e-Service (e-Certificate /
e-Certificate File))
   onlinedocument@dbd.go.th
Line : @sxw0580y
FB : DBD Bit
กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 0 2547 4429, 0 2547 4425-6 (ด้านการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ)
   foreign@dbd.go.th
 
กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ 0 2547 5048-49 (ด้านงานทะเบียนหลักประกันธุรกิจ)
   stro@dbd.go.th
 
กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ 0 2547 5982 (ด้านทะเบียนบริษัทมหาชน)
   bservice@dbd.go.th
 
สํานักงานเลขานุการกรม 0 2547 4458-59 หน่วยสารบรรณกลาง (จัดส่งหนังสือและเอกสาร)
   secretary@dbd.go.th,
   moc0800@sarabun.mail.go.th
 
กองกํากับบัญชีธุรกิจ 0 2547 4920 คลินิกบัญชี : kkb.dbd2564@gmail.com
งานการอนุญาต (e-Permit) และ e-Learning
   dbd3852@gmail.com
ระบบงานผู้ทำบัญชี (e-Accountant)
   dbd4395@gmail.com
Line Open Chat :
   DBD Accounting
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เบอร์กลาง สายด่วน 1169
0 2507 7999
  - สนทนาแชทออนไลน์
   ผ่าน DITP ONE
- นัดหมายขอคำปรึกษา
   ผ่านระบบ Zoom
   ที่สายตรง 1169
Facebook
สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เบอร์กลาง 0 2507 7895 tpso.sl@moc.go.th Facebook
Line :
   @TPSO.Tradeinsights
สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มบริหารงานทั่วไป (งานสารบรรณ)
   08 9353 2935
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประชาสัมพันธ์
   08 1138 9026
กลุ่มงานคลัง : 08 5333 5341
กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ : 06 5924 6694
กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร : 08 6415 5818
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร : 08 4555 9695
กลุ่มบริหารงานทั่วไป (งานสารบรรณ)
   tpsoos1@gmail.com
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประชาสัมพันธ์
   tpsopr@gmail.com
กลุ่มงานคลัง
   Tiwagorn_jb@hotmail.com
กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
   pei_deneb@hotmail.com
กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
   penvana.p@gmail.com
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
   opdc.tpso888@gmail.com
กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า กลุ่มบริหารงานทั่วไป (งานสารบรรณ)
   08 9684 8798
กลุ่มดัชนีราคาผู้บริโภค : 08 1618 3189
กลุ่มดัชนีราคาผู้ผลิต : 08 1306 8144
กลุ่มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง : 08 1989 9760
กลุ่มดัชนีราคาส่งออก-นำเข้า : 06 2885 5462
กลุ่มมาตรฐานข้อมูลและดัชนีเศรษฐกิจการค้า
   06 4154 6635
กลุ่มดัชนีราคาค่าบริการ : 08 1801 5718
กลุ่มวิเคราะห์และพัฒนาดัชนีเศรษฐกิจการค้า
   08 0997 9924
กลุ่มบริหารงานทั่วไป (งานสารบรรณ)
   indextid@moc.go.th,
   moo2324@gmail.com
กลุ่มดัชนีราคาผู้บริโภค
   index_cpi@moc.go.th,
   somdaju@moc.go.th
กลุ่มดัชนีราคาผู้ผลิต
   index_ppi@moc.go.th,
   kanchanat@moc.go.th
กลุ่มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง
   contruc@mac.go.th,
   prapant@moc.go.th
กลุ่มดัชนีราคาส่งออก-นำเข้า
   index_imi@moc.go.th,
   narongk@moc.go.th
กลุ่มมาตรฐานข้อมูลและดัชนีเศรษฐกิจการค้า
   indexmaster@moc.go.th,
   sureep@moc.go.th
กลุ่มดัชนีราคาค่าบริการ
   indexserv@moc.go.th,
   kalayak@moc.go.th
กลุ่มวิเคราะห์และพัฒนาดัชนีเศรษฐกิจการค้า
   indexbc@moc.go.th,
   nittachoo@hotmail.com
กองนโยบายการสร้างความเข้มแข็งทางการค้า กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป (งานสารบรรณ)
   08 8894 2476
กลุ่มงานสร้างความเข้มแข็งทางการค้า
   08 5660 4735
กลุ่มงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
   09 2396 5566
กลุ่มงานพัฒนาเศรษฐกิจบริการ
   08 9897 8592
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป (งานสารบรรณ)
   Washiraya.tpsc@gmai.com
กลุ่มงานสร้างความเข้มแข็งทางการค้า
   Oranuch.tpso@gmail.com
กลุ่มงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
    Anongnart.m@gmail.com
กลุ่มงานพัฒนาเศรษฐกิจบริการ
    Boochita.i@gmail.com
กองนโยบายระบบการค้า กลุ่มบริหารงานทั่วไป (งานสารบรรณ)
   06 1012 7684
กลุ่มงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
   09 4552 5913
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ความสามารถทางการแข่งขัน
   08 6999 8131
กลุ่มงานพัฒนาระบบการค้าสมัยใหม่
   06 1012 7684
กลุ่มบริหารงานทั่วไป (งานสารบรรณ)
   tpsotrade@gmail.com
กลุ่มงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
   kridipakm@mnoc.go.th
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ความสามารถทางการแข่งขัน
   suppanarts@gmail.com
กลุ่มงานพัฒนาระบบการค้าสมัยใหม่
   daovipa@gmail.com
กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค กลุ่มบริหารงานทั่วไป (งานสารบรรณ)
   08 2099 6682
กลุ่มพัฒนาแบบจำลอง : 06 3289 4235
กลุ่มวิเคราะห์เศรษฐกิจในประเทศ
   08 1845 5279
กลุ่มวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศ
   08 9236 7507
กลุ่มบริหารงานทั่วไป (งานสารบรรณ)
   apinya.pr@gmail.com
กลุ่มพัฒนาแบบจำลอง
   nichtata@gmail.com
กลุ่มวิเคราะห์เศรษฐกิจในประเทศ
   btapanee@gmail.com
กลุ่มวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศ
   worapakth@gmail.com
ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า กลุ่มบริหารงานทั่วไป (งานสารบรรณ)
   09 2273 7935
กลุ่มงานพัฒนาและบำรุงรักษาระบบ
   09 5784 9808
กลุ่มงานข้อมูลการค้าเชิงลึก
   08 9160 7749
tpso_webmaster@moc.go.th
กลุ่มบริหารงานทั่วไป (งานสารบรรณ)
   lerdchaik@moc.go.th
กลุ่มงานพัฒนาและบำรุงรักษาระบบ
   dang@moc.go.th
กลุ่มงานข้อมูลการค้าเชิงลึก
   Akgavat@gmail.com
กลุ่มตรวจสอบภายใน ข้อมูลภาพรวม : 09 9142 5919 ข้อมูลภาพรวม
   napassawansangsee@gmail.com