องค์การมหาชน

แชร์หน้านี้

หน่วยงาน
(เลือกที่ชื่อกรมเพื่อแสดงหมายเลขติดต่อ)
โทรศัพท์ อีเมล ช่องทางอื่น ๆ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 0 2027 7850 school@mwit.ac.th Facebook
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 0 2378 8300-9 codi@codi.or.th Facebook
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 0 3441 9555
0 3441 9556
bghhosp@gmail.com Facebook
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
0 2141 4444 saraban@gistda.or.th Facebook
สำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
0 2216 3955 ต่อ 0 saraban@onesqa.or.th,
info@onesqa.or.th
Facebook
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 0 2880 9429 webmaster@sac.or.th Facebook
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้า
และการพัฒนา (องค์การมหาชน)
0 2216 1894-7 info@itd.or.th Facebook
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
0 2694 6000 info@tceb.or.th,
nedchanok_p@tceb.or.th
Facebook
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 0 2579 7435 saraban@arda.or.th Facebook
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
0 2357 3580-7
0 2357 3590
0 2357 3592
bcpcontact@dasta.or.th Facebook
สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน)

0 3536 7054-9,
สายด่วน : 1289   
ฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ
   โทร. 09 2251 2711
ฝ่ายอำนวยการ
   โทร. 08 9901 6986
ฝ่ายบัญชี-การเงิน
   โทร. 06 3269 9607
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์การ
   โทร. 06 5715 9932
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
   โทร. 06 3206 4435
ฝ่ายบริหารกิจกรรมเครือข่ายการตลาด
   โทร. 09 2252 2468
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพสมาชิก
   โทร. 08 9900 9524
ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
   โทร. 08 9901 9163
ฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตศิลป์
   โทร. 08 1946 9992
ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
   โทร. 08 9900 9521
ฝ่ายบริหารองค์ความรู้และนิทรรศการ
   โทร. 06 3273 7894
ฝ่ายส่งเสริมคุณค่า
   โทร. 08 9900 9522
ฝ่ายพัฒนาระบบงาน
   โทร. 08 9900 9531
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
และเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร
   โทร. 06 3203 4898
ฝ่ายกลยุทธ์และประเมินผลองค์กร
   โทร. 08 1889 4325

info@sacict.or.th Facebook
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
0 2634 4999 Jewelry@git.or.th Facebook
สำนักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
0 2105 6500
ประสานงานกลาง : 08 1907 5168
การเงินและบัญชี : 08 9024 2876
info@okmd.or.th Facebook
สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
0 2617 7676 nedainfo1@neda.or.th Facebook
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
08 1354 5594
08 1731 4147
08 1731 4149
webmaster@niets.or.th,
saraban@niets.or.th
Facebook
twitter : @niets_official
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 0 5332 8496-8 saraban@hrdi.mail.go.th Facebook
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 0 2401 9885
0 2401 9889 ต่อ 5980, 5990 
06 1595 5891
saraban@tint.or.th Facebook
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 0 2141 9790 info@tgo.or.th,
saraban_tgo@tgo.or.th
Facebook
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 2141 7800
08 1659 4248
09 4664 9623
admincenterbedo@bedo.or.th Facebook
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) 0 4421 7040
08 1955 6518
08 9949 7313
saraban@slri.or.th Facebook
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) 0 2158 0901 contact@hii.or.th
saraban@hii.or.th
Facebook
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 0 5312 1268-9 ga@narit.or.th Facebook
สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
0 2529 2214 information@wisdomking.or.th Facebook
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 0 2027 8844 sarabun@ha.or.th
Facebook
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 0 2482 2014
08 1550 8716
thaifilmarchive@fapot.org
สารบรรณ saraban@fapot.org
Facebook
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 0 2017 5555
08 0327 5294
info@nia.or.th,
sarabaan@nia.or.th
Facebook
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 0 2612 6060 contact@dga.or.th,
saraban@dga.or.th
Facebook
Twitter

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 0 2035 4900
06 3373 3926
info@tpqi.go.th Facebook
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 0 2278 1648
09 7165 1598
labai@labai.or.th
saraban@labai.or.th
Facebook
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) 0 264 45499 # 101 
08 6319 2881
saraban@tcels.or.th Facebook
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 0 2644 9900 saraban@moralcenter.or.th,
info@moralcenter.or.th
Facebook
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) 0 2118 9400 # 9
งานสารบรรณกลาง
   08 9764 7516
saraban@tijthailand.org Facebook
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 0 5327 0955 pda_saraban@pinkanakorn.or.th Facebook
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)
0 2448 9111
สำนักบริหารกลาง : 06 5504 6674
tosh@saraban.mail.go.th Facebook
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 0 2105 7400 saraban@cea.or.th Facebook
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
0 2109 5432 saraban@nxpo.or.th Facebook
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 0 2246 2344-8 osep@saraban.mail.go.th Facebook
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 0 2343 1500
08 1522 6445
09 6003 4054
esaraban@thaihealth.or.th Facebook
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 2564 7000 info@nstda.or.th,
e_document@nstda.or.th
Facebook
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
0 2278 8200 webmaster@tsri.or.th,
tsri@saraban.mail.go.th
Facebook
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 0 2832 9202 sarabun@hsri.or.th Facebook
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 0 2577 5100
คุณทิพยฉัตร 08 1636 5373
มาณพ 08 1627 8711
thiphayachat@nimt.or.th,
manop@nimt.or.th
Facebook
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 2392 4021 08 1642 2495 saraban@ipst.ac.th Facebook
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 1301 info@sme.go.th,
สารบรรณกลาง/ส่งหนังสือ
  saraban@sme.go.th
Facebook
Twitter
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 0 2141 4000-5
สายด่วน 1330
sarabun@nhso.go.th Facebook
สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 0 210 04209 ต่อ 2412, 2480 contact@villagefund.or.th Facebook
คุรุสภา 0 2304 9899 ,
Fax 0 2282 3158
ksp@saraban.mail.go.th Facebook
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
(สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.)
งานทั่วไป : 09 2672 2828
งาน ช.พ.ค. : 09 1403 7222 /
              08 1808 9673
งาน ช.พ.ส. : 08 1868 9547
หอพัก สกสค. : 06 2178 8687
saraban@otep.go.th Facebook
Facebook
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 0 2832 9013
0 2832 9012
nhco@saraban.mail.go.th Facebook
สถาบันอนุญาโตตุลาการ 0 2018 1615 ต่อ 104 thac@saraban.mail.go.th Facebook
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 0 2872 1600 niem1669@niems.go.th Facebook
Twitter
สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

0 2273 0116-9

รับ-ส่ง หนังสือสารบรรณกลาง
   โทร. 0 2273 0116-19 ต่อ 888
   (ติดต่อในวันและเวลาราชการ)
   โทรสาร. 0 2273 0120

 

contact@thaimediafund.or.th
รับ-ส่ง หนังสือสารบรรณกลาง
  saraban@thaimediafund.or.th

Facebook
Youtube
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 0 2026 2333 saraban@depa.or.th Facebook
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 0 2580 9729 09 7052 4530 contact@nvi.go.th Facebook
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 0 2123 1234 info@etda.or.th,
etda@saraban.mail.go.th
Facebook
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 0 2980 6688 ต่อ 0 saraban@dti.or.th Facebook
สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 0 2794 6074 08 6336 1212 pornchai@offo.or.th Facebook
สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
0 2142 6888 saraban@ncsa.or.th Facebook
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 0 2142 1033
ตอบปัญหาด้านกฎหมายเบื้องต้น
(เฉพาะสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคโควิด และการ WFH)
   06 1675 5154
   06 1675 5153
pdpc@mdes.go.th Facebook