สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการทบทวนบทบาทภารกิจและปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการ ครั้งที่ 6/2564

แชร์หน้านี้


         เมื่อวันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการทบทวนบทบาทภารกิจและปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการ ครั้งที่ 6/2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายทศพร ศิริสัมพันธ์ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งพิจารณาวาระที่สำคัญ สรุปดังนี้

         (1) การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
         (2) การปรับปรุงแนวทางการแบ่งส่วนราชการภายในกรม (การปรับปรุง ว 3/2562) : อ.ก.พ.ร.ฯ ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติม เกี่ยวกับการทบทวนและปรับบทบาทภารกิจภาครัฐ เช่น อะไรที่ภาครัฐควรทำหรือไม่ควรทำ และภาครัฐควรเล็กลง (Small Government) รวมทั้งเห็นว่าควรจัดให้มีการ Brainstorm เพื่อระดมความเห็นและข้อเสนอแนะจากท่าน อ.ก.พ.ร.ฯ และ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำความเห็นไปประกอบการศึกษาวิจัยเพื่อปรับบทบาทภารกิจภาครัฐต่อไป
         (3) การพิจารณาความเหมาะสมของหลักเกณฑ์การจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเพิ่มใหม่ : อ.ก.พ.ร.ฯ ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ควรจะเป็น เช่น การปรับบทบาทภารกิจเพื่อรองรับความต้องการด้านฝีมือแรงงานของภาคเอกชน และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต รวมทั้งร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถพัฒนาฝีมือแรงงานที่มีทักษะสอดรับกับความต้องการแรงงานของประเทศ

         ที่ประชุมได้รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามมติ อ.ก.พ.ร.ฯ ที่สำคัญ เช่น การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี ความก้าวหน้าการดำเนินการปรับบทบาทภารกิจของภาครัฐ ข้อเสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำของประเทศ