สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดิน ได้ประชุมครั้งที่ 2/2564

แชร์หน้านี้


         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 09:30 น. สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดการประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดิน ได้ประชุมครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายปกรณ์ นิลประพันธ์ เป็นประธาน ได้พิจารณาในเรื่องดังต่อไปนี้

         1. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดทุนทรัพย์การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งอื่น พ.ศ. ....
         2. ทันตแพทยสภาหารือเกี่ยวกับการมอบหมายผู้อื่นเข้าประชุมคณะกรรมการทันตแพทยสภา

         และได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับผลการศึกษาของสำนักงาน กพร จำนวน 2 เรื่องดังนี้

         1. การลดสภาพความเป็นนิติบุคคลของส่วนราชการระดับกรม และการปรับเปลี่ยน วิธีการจัดตั้งส่วนราชการให้มีรูปแบบที่ยืดหยุ่น คล่องตัว
         2. ผลการศึกษาทบทวนการมอบอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม