สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการทบทวนบทบาทภารกิจและปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการ ครั้งที่ 8/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

แชร์หน้านี้


         เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการทบทวนบทบาทภารกิจและปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการ ครั้งที่ 8/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายทศพร ศิริสัมพันธ์ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่สำคัญ คือ การพิจารณาความเหมาะสมของหลักเกณฑ์การจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเพิ่มใหม่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

         นอกจากนี้ที่ประชุมได้มีประเด็นหารือในเรื่องที่สำคัญ คือ แนวทางการจัดโครงสร้างองค์การแบบยืดหยุ่นและคล่องตัว : องค์การรูปแบบคล่องตัวสูง (Agile Organization) และองค์การรูปแบบเฉพาะกิจ (Ad hoc Organization) ซึ่งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับนิยาม องค์ประกอบ และคุณลักษณะของ Agile Organization และ Ad hoc Organization โดยมีการศึกษา วิเคราะห์แนวคิดทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง การศึกษาจากกรณีศึกษา (Best Practice) ในภาครัฐทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาแนวทางการสร้างระบบบริหารขององค์กรรูปแบบคล่องตัวสูง และองค์การรูปแบบเฉพาะกิจในภาครัฐ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะที่สำคัญเพื่อประกอบการศึกษาเพิ่มเติม และแนวทางในการขับเคลื่อนแนวคิดการจัดองค์การรูปแบบคล่องตัวสูง และองค์การรูปแบบเฉพาะกิจในภาครัฐของสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อการพัฒนาภาครัฐให้มีโครงสร้างที่ยืดหยุ่น ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูงในอนาคตต่อไป