เปิดแล้ว ศูนย์บริการภาครัฐจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับบริการภาครัฐได้สะดวกในห้างสรรพสินค้า

แชร์หน้านี้


         จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ร่วมมือกับศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน จัดตั้งศูนย์บริการภาครัฐจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (Government Center of Prachuap Khiri Khan Province) เพื่อให้ประชาชน ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยวในพื้นที่และใกล้เคียง เข้าถึงบริการภาครัฐได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ณ จุดเดียว ณ บริเวณชั้น B ศูนย์การค้าบลูพอร์ตหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยให้บริการทุกวัน ในเวลา 10.00 – 18.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน ที่ผ่านมา ซึ่งมีหน่วยงานให้บริการประชาชน จำนวน 9 หน่วยงาน ได้แก่ เทศบาลเมืองหัวหิน ที่ทำการปกครองอำเภอหัวหิน สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และที่ทำการไปรษณีย์ พร้อมให้บริการ 25 งานบริการ เช่น ชำระภาษีท้องถิ่น ชำระค่าน้ำประปา งานทะเบียนราษฎร บริการด้านภาษีอากร งานบริการด้านแรงงาน ชำระภาษีรถยนต์ บริการไปรษณีย์ เป็นต้น

         ศูนย์บริการภาครัฐจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้จัดพื้นที่ให้บริการของแต่ละหน่วยงานอย่างเป็นสัดส่วน มีป้ายอธิบายรายละเอียดการให้บริการ วันและเวลาทำการอย่างชัดเจน รวมถึงมีช่องทางรับบัตรคิวเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ ทั้งนี้ พบว่ามีผู้สนใจมารับบริการชำระภาษีที่ดิน ชำระค่าน้ำประปา โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานบริการตรวจคนเข้าเมืองที่มีผู้มารับบริการจำนวนมาก เฉลี่ยวันละ 100 คน ซึ่งได้มีการจัดสรรพื้นที่ให้บริการแยกส่วนอำนวยความสะดวกผู้รับบริการ รวมถึง มีผู้มาใช้บริการรับฝากสิ่งของส่งทางไปรษณีย์อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ทางไปรษณีย์ยังได้จัดโซนแสดงผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่น เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าด้วย

         ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้จัดตั้งศูนย์บริการร่วมในห้างสรรพสินค้า มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางไปติดต่อราชการ โดยรวมงานบริการพื้นฐานที่จำเป็นจากหน่วยงานต่าง ๆ มาเปิดให้บริการ ณ ห้างสรรพสินค้า ซึ่งได้เชิญจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมเป็นจังหวัดหนึ่งในการขยายการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมในห้างสรรพสินค้า โดยในวันที่ 11 ตุลาคม 2564 สำนักงาน ก.พ.ร. นำโดยนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. พร้อมด้วย นางสาวนภนง ขวัญยืน ผู้อำนวยการกองนวัตกรรม ได้เข้าเยี่ยมชมการให้บริการของศูนย์บริการภาครัฐจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ศูนย์การค้าบลูพอร์ตหัวหิน (Blueport Huahin) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้แทนจากศูนย์การค้าบลูพอร์ตหัวหิน และผู้แทนจากหน่วยงานที่ให้บริการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลในการให้บริการ เพื่อรวบรวมข้อมูลเป็นแนวทางในการขยายการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมในห้างสรรพสินค้าไปยังจังหวัดอื่นๆ ต่อไป