สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมคณะทำงานปรับปรุงเกณฑ์รางวัลเลิศรัฐประจำปี 2565 ใน 3 สาขา

แชร์หน้านี้


         เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดประชุมคณะทำงานปรับปรุงเกณฑ์รางวัลเลิศรัฐประจำปี 2565 ใน 3 สาขา ได้แก่ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รางวัลบริการภาครัฐ และรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยได้นำเกณฑ์การตรวจประเมินรางวัล ผลจากการตรวจประเมิน และผลจากการรับฟังความคิดเห็น มาประกอบการพิจารณาเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การสมัครและพิจารณารางวัลฯ ในปี พ.ศ. 2565 ให้สอดรับกับบริบทในปัจจุบัน ในช่วงเช้าได้จัดประชุมคณะทำงานปรับปรุงเกณฑ์รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 โดยมี ศ.ดร. ปรัชญา เวสารัชช์ เป็นประธานการประชุม และในช่วงบ่ายเป็นการปรับปรุงเกณฑ์รางวัลบริการภาครัฐ โดยมีนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานการประชุม และรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยมีนางสาวอรพินท์ สพโชคชัย เป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมมีมติปรับปรุงเกณฑ์รางวัล ในแต่ละสาขา สรุปดังนี้

         สาขาคุณภาพการบริหารจัดภาครัฐ 4.0 (เป็นการปรับเฉพาะในส่วนของการสมัครรางวัล)

         1) ให้มีการปรับปรุงเกณฑ์ในหมวดกระบวนการ หมวด 1 -6 เพื่อให้สอดรับกับการมุ่งสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ที่ให้ความสำคัญกับการนำระบบดิจิทัล นวัตกรรม และการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ มาใช้ในการบริหารจัดการองค์การเพื่อเสริมสร้างการเป็นรัฐบาลแบบเปิด (Open government) การมุ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง และการเป็นองค์การสมรรถนะสูงมากยิ่งขึ้น โดยการปรับส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับพัฒนาจนเกิดผล (Significance) รวมทั้งให้มีการปรับปรุงตัวชี้วัดในหมวด 7 เพื่อให้สะท้อนความสำเร็จความเป็นระบบราชการ 4.0
         2) การปรับปรุงตัวอย่าง แนวทางดำเนินการ รวมทั้งภาษา และคำอธิบายในคู่มือ ฯ ควรมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐนำไปใช้ในการพัฒนาต่อไป

         สาขาบริการภาครัฐ

         1) ปรับขอบเขตรางวัลประเภท “บูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ” ให้ครอบคลุมการบูรณาการทั้งด้านข้อมูล และด้านกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งปรับเปลี่ยนชื่อของรางวัลประเภท “ยกระดับบริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด 19” เป็น “การบริการที่ตอบสนองต่อสภาวะวิกฤต” และขยายขอบเขตให้ครอบคลุมการให้บริการได้อย่างต่อเนื่องในสถานการณ์วิกฤตต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้สอดคล้องกับมาตฐานสากล
         2) ปรับเงื่อนไขการสมัครรางวัลประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ โดยให้หน่วยงานนำผลงานไปขยายผลในเชิงพื้นที่ หรือต่อยอดขยายผลการดำเนินการในเชิงคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานพัฒนาและขยายผลผลงานที่โดดเด่นและเป็นประโยชน์ไปในวงกว้าง

         สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

         1) ให้มีการปรับปรุงเกณฑ์รางวัลประเภทเปิดใจใกล้ชิดประชาชน สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ และเลื่องลือขยายผล ในส่วนของความหมายหรือคำจำกัดความ เงื่อนไข และขอบเขตการพิจารณารางวัล โดยได้นำหลักองค์ประกอบนิเวศระบบเปิดและการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย (Open Government and Meaningful Participation Ecosystem : OG & MP) มาประกอบการพิจารณา เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
         2) ปรับแบบฟอร์มการสมัครรางวัลเพื่อให้เข้าใจง่าย และสามารถอธิบายการดำเนินการที่เชื่อมโยงกันได้อย่างชัดเจน

         ทั้งนี้ จะนำผลที่ได้จากการประชุมเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพภาครัฐ เพื่อพิจารณา และชี้แจงเกณฑ์การสมัครรางวัลเลิศรัฐประจำปี 2565 ในช่วงเดือนธันวาคม 2564 ต่อไป