ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ พ.ศ. 2564 - 2565

แชร์หน้านี้

         "เมื่อโลกเปลี่ยน นโยบายปรับ ภาครัฐไม่หยุดนิ่ง" ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ (พ.ศ. 2564 - 2565)

          ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาบริการภาครัฐเพื่อประชาชน
          ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การปรับบทบาทภารกิจโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐให้ทันสมัย ยืดหยุ่น รองรับการเปลี่ยนแปลง
          ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ

          ระบบราชการที่ส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ดีกินดี ทำมาหากินได้ และเชื่อมั่นในภาครัฐ

          ดาวน์โหลดอินโฟกราฟิก