สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้ประชุมครั้งที่ 7/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

แชร์หน้านี้


         เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้ประชุมครั้งที่ 7/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน วาระการประชุมที่สำคัญ มีดังนี้

         1. พิจารณาการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนด้านมลพิษได้รวดเร็วขึ้น

         2. พิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดทุนทรัพย์การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งอื่น พ.ศ. .... เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้สามารถนำข้อพิพาททางแพ่งอื่นเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้มากขึ้น

         และได้รับทราบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 เรื่อง แผนงาน/โครงการที่สำนักงาน ก.พ.ร. จะดำเนินการเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2564 ให้กับประชาชน ในหัวข้อ "e-Service ภาครัฐฉับไว ส่งความสุขทั่วไทย เพื่อคนไทยทุกคน" โดยจัดทำเป็น e-Service Catalog 325 บริการ