สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมคณะทำงานจัดทำร่าง พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

แชร์หน้านี้


         เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมคณะทำงานจัดทำร่าง พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีเลขาธิการ ก.พ.ร. (นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ) เป็นประธานคณะทำงานฯ ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ฯ ที่ได้มีการปรับปรุงจากความเห็นของคณะทำงานฯ รวมถึงความเห็นที่ได้จากภาคประชาชน เอกชนและภาครัฐ โดยมีความเห็นที่น่าสนใจจากที่ประชุม ดังนี้

         1. การนำเสนอการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติ ควรนำข้อมูลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการปรับปรุงพระราชบัญญัติในเชิงสถิติมาเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจของฝ่ายนโยบายด้วย

         2. ควรพิจารณากลไกในการสร้างแรงจูงใจให้กับหน่วยงานภาครัฐที่สามารถดำเนินการพัฒนาการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ประกอบการ ตามแนวทางที่กำหนดในพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

         3. การพิจารณาปรับปรุงพระราชบัญญัติควรดำเนินการให้สอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ….

         4. ควรมีการทดลองดำเนินการ หรือทดลองนำร่องในมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการอนุญาต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับตัวในการทำงาน รวมถึงการนำบทเรียนจากการนำร่องมาพัฒนาปรับปรุง

         5. ควรเพิ่มเติมการดำเนินการกรณีที่หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุง แก้ไขกฎหมายแต่ไม่ได้มีการเผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้ประกอบการทราบโดยทั่วกัน ทำให้ประชาชนหรือผู้ประกอบการไม่ได้ดำเนินการตามกฎหมายส่งผลให้เกิดความเสียหาย เกิดผลกระทบในวงกว้าง

         ทั้งนี้ ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของที่ประชุมจะได้มีการนำไปปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พร้อมทั้งนำเสนอ อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมและยกระดับการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการและการประกอบธุรกิจ และคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป