การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1/2565

แชร์หน้านี้


        เมื่อวันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายวรากรณ์ สามโกเศศ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องสำคัญ สรุปได้ดังนี้

        1. รับทราบ ผลสำรวจความคิดเห็นต่อการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยเห็นควรให้สำนักงาน ก.พ.ร. วางแนวทางการติดตามความก้าวหน้า (Monitoring) ตัวชี้วัดเพื่อรายงานต่อ อ.ก.พ.ร.ฯ เพื่อให้ข้อเสนอแนะจากผลการรายงานความก้าวหน้า ไปใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการ

        2. รับทราบ ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2565 โดยมีข้อเสนอแนะให้นำระบบการจองคิวออนไลน์มาใช้ เพื่อลดระยะเวลาการรอคอย ในการเข้ารับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งเห็นควรให้สำนักงาน ก.พ.ร. ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบการให้บริการ โดยผสมผสานระหว่างเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ สถานที่ รูปแบบระบบการให้บริการ รวมถึงการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำ สำหรับการให้บริการในลักษณะต่าง ๆ

        3. เห็นชอบ รายงานการถอดบทเรียนการดำเนินการของส่วนราชการและจังหวัด ในการรับมือการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยให้รับความเห็นของอนุกรรมการฯ ไปปรับปรุงรายงานฯ ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และให้นำเสนอ ก.พ.ร. และคณะรัฐมนตรีต่อไป

        4. เห็นชอบ ดัชนีชี้วัดสากล (International KPIs) สำหรับการติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ ประกอบด้วย (1) ดัชนี Global Competitiveness Index (GCI) ของ WEF (2) ดัชนี IMD World Competitiveness Ranking ของ IMD และ (3) ดัชนี e-Government Development Index (EGDI) ของ UN ซึ่งมีประเด็นร่วมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบราชการ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ ที่ควรนำมาติดตามและประเมินผล เพื่อยกระดับผลการพัฒนา รวม 2 ประเด็น ได้แก่ การจัดการคอร์รัปชัน และ การพัฒนาทักษะดิจิทัลของกลุ่มประชากร ทั้งนี้ ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของ ดัชนีการรับรู้การทุจริต Corruption Perceptions Index : CPI) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และการดำเนินการตามประเด็นความร่วมมือ เพื่อการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Government Partnership : OGP)