การจัดโครงสร้างองค์กรให้ยืดหยุ่นและคล่องตัว คืออะไร และมีองค์ประกอบที่สำคัญอะไรบ้าง

แชร์หน้านี้

         องค์กรแบบคล่องตัวสูง (Agile Organization) :

         องค์กรรูปแบบใหม่ที่เน้นความคล่องตัว ยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยน และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างรวดเร็ว บนพื้นฐานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสร้างค่านิยมร่วมกันของคนในองค์กร เพื่อนำไปสู่การบรรลุผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

         องค์กรแบบเฉพาะกิจ (Ad hoc Organization) :

         องค์กรรูปแบบใหม่ที่มีอิสระในการบริหารและรองรับภารกิจเฉพาะตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนหรือแก้ปัญหาในสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ รวมทั้งมีการกระจายอำนาจเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรได้อย่างรวดเร็ว โดยมีเงื่อนไขสำคัญ คือ ต้องยุบเลิกเมื่อภารกิจดังกล่าวเสร็จสิ้นลง

         ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ : https://www.opdc.go.th/file/reader/TEw4fHw3MTk1fHxmaWxlX3VwbG9hZA

         ดาวน์โหลดอินโฟกราฟิก