ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์

แชร์หน้านี้

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์

        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ

        ส่งเสริมและพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐไทยให้มีความเป็นเลิศ ยกระดับประสิทธิภาพงานบริการ พัฒนานวัตกรรม ให้เข้าถึงง่าย สะดวก หลากหลายรูปแบบ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการประชาชน

        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ

        ปรับปรุงบทบาทภารกิจและโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยดำเนินการเฉพาะภารกิจที่สำคัญ จำเป็น และคุ้มค่า มีโครงสร้างที่เหมาะสม ตลอดจนพัฒนาระบบการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐให้มีขีดสมรรถนะสูง

        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ

        พัฒนาระบบบริหารงานแบบบูรณาการระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โดยยึดพื้นที่อย่างเป็นองค์รวมกับทุกภาคส่วน โดยใช้กลไกประชารัฐ ออกแบบโครงสร้างและระบบบริหารงานที่รองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศ พร้อมทั้งบูรณาการระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเพิ่มศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคคลากรภาครัฐ

        พัฒนาผู้บริหารระดับสูงให้เป็นผู้นำที่มีขีดสมรรถนะสูง เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งสรรหาและพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่มีขีดสมรรถนะสูงเข้าสู่ระบบราชการ

        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

        ส่งเสริมสนับสนุนในการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตในระบบราชการ ปรับปรุงกระบวนการทำงานของภาครัฐให้โปร่งใส ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความเชื่อมั่นให้แก่ระบบราชการไทย

        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดิน

        ทบทวนและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ให้ทันสมัย เป็นธรรม เอื้อต่อการบริหารราชการแผ่นดินและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป