กรอบแนวทางและประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แชร์หน้านี้

         - เน้นการบูรณาการระหว่าง อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ และ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง ขับเคลื่อนเป้าหมายร่วมกันในลักษณะห่วงโซ่คุณค่า (value chain)
         - ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการฟื้นฟูหลังโควิด - 19 และยกระดับขีดความสามารถของประเทศภายใต้โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Model)

         ประเด็นตรวจสอบฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มี 8 ประเด็น ดังนี้

         1 การบริหารการจัดการน้ำภาคการเกษตรเพื่อสร้างเกษตรมูลค่าสูง
         2 การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง
         3 การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กและเศรษฐกิจฐานราก
         4 การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในภาวะวิกฤตให้เข้าถึงบริการภาครัฐเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
         5 ต้นแบบความร่วมมือระดับชุมชนในการช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤต
         6 การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
         7 การเสริมสร้างผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต
         8 การสร้างระบบนิเวศเพื่อขับเคลื่อนการเป็นรัฐบาลดิจิทัล

         ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ : https://www.opdc.go.th/file/reader/bXx8NzE2MHx8ZmlsZV91cGxvYWQ

         ดาวน์โหลดอินโฟกราฟิก