รางวัลเลิศรัฐ ปี 64 จังหวัดขอนแก่น : การช่วยเหลือผู้ประกอบการมะม่วงบ้านแฮดในช่วงวิกฤตโควิด - 19

แชร์หน้านี้

         จังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อนผลงาน “การช่วยเหลือผู้ประกอบการมะม่วงบ้านแฮดในช่วงวิกฤตโควิด - 19” ที่มุ่งแก้ปัญหาให้แก่กลุ่มเกษตรกรมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเกรดพรีเมี่ยมที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 จนได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี 2564 ประเภทยกระดับบริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด 19 ระดับดี โดยมีแนวทางของการขับเคลื่อนผ่านการบูรณาการความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ดังนี้

         การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลของการดำเนินการ ในการวิเคราะห์และคาดการณ์และนำปสู่การบริหารจัดการทางการตลาด และเป็นการควบคุมราคาผลผลิตให้แก่เกษตรกร

         การปรับกลไกการตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ และเพิ่มช่องทางการจำหน่วยผลิตภัณฑ์ เช่น การเพิ่มช่องทางการขายในแพลตฟอร์มออนไลน์ การเพิ่มจุดจำหน่ายและการขนส่งร่วมกับภาคเอกชน รวมถึงการลดความเสี่ยงให้แก่เกษตรกรด้วยการทำข้อตกลงร่วมมือระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

         จากการขับเคลื่อนอย่างมีระบบส่งผลให้กลุ่มเกษตรกรสามารถจำหน่ายมะม่วงได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.7 และ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.45  รายละเอียดสามารถรับชมได้จากคลิป https://youtu.be/hO-N4SIG3R8