มาตรา 7(4) มติ ครม. /มติคณะกรรมการ

แชร์หน้านี้  • การแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (มติเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565)
  • การปรับปรุงบทบาทภารกิจของภาครัฐ : แนวทางการขับเคลื่อนการนำร่องถ่ายโอนงานภาครัฐ (Sandbox) (มติเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565)
  • การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (1. นายประสัณห์ เชื้อพาณิช ฯลฯ จำนวน 8 คน) (มติเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565)
  • การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (1.นายโชติชัย เจริญงาม ฯลฯ รวม 6 คน) (มติเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565)
  • การกำหนดและทบทวนกรอบอัตรากำลังขององค์การมหาชนให้มีขนาดที่เหมาะสม (มติเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565)
  • รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (มติเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565)
  • การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง (มติเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565)
  • การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านจิตวิทยาองค์การ) ในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์) (มติเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565)
  • การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทหน่วยงานของรัฐในกำกับของฝ่ายบริหาร (มติเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565)