สถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

แชร์หน้านี้


สถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สานักนายกรัฐมนตรี ปี พ.ศ. 2566

เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
จำนวนครั้ง 125