ระบบงานภายในของสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อสนับสนุน Work From Home

แชร์หน้านี้

         จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19? ที่ผ่านมา สำนักงาน ก.พ.ร. มีนโยบายให้บุคลากร Work From Home เพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดและป้องกันการติดเชื้อของบุคลากรและคนในครอบครัว ในช่วงที่แพร่ระบาดอย่างมาก ได้ WFH 100%

และที่สำคัญได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานจากเดิมหลายประการ

         ระบบงานภายในที่สนับสนุน WFH แก่เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. ได้แก่

         - การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน เช่น e-Saraban, Safety Signature, Flexible Time, Virtual Working Space
         - การสื่อสารภายในและพัฒนาบุคลากร เช่น Town Hall, Agile Team, Up Skill, Re Skill

         ความพึงพอใจของบุคลากรสำนักงาน ก.พ.ร. ต่อการปฏิบัติราชการ WFH ในสถานการณ์ COVID-19

         - ด้านประสิทธิภาพ 95.83%
         - ด้านคุณภาพ? 93.06%
         (สำรวจโดยสำนักงาน ก.พ.)

         ตัวอย่างกิจกรรมในช่วง WFH ที่ผ่านมา เช่น พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐแบบ Online 100% กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นและมีส่วนร่วม ศูนย์ข้อมูล e-Service? และช่องทางการติดต่อภาครัฐ

         ดาวน์โหลดอินโฟกราฟิก